Remissvar om ändring av EU:s fjärde penningtvättsdirektiv

FI ser i huvudsak positivt på förslaget och instämmer till stor del i de överväganden som gjorts. Det finns dock frågor där FI inte instämmer i promemorians förslag eller anser att det behövs ändringar eller förtydliganden.

FI anser att förslaget avseende tillsyn över ett nationellt system för myndigheters tillgång till uppgifter om enskildas konton och bankfack hos vissa finansiella företag innebär en del svårigheter som inte belyses i promemorian.

När det gäller virtuella valutor är det för FI viktigt att vid utformningen av förslaget uppmärksamma att definitionen av virtuella valutor i ändringsdirektivets svenska lydelse är snävare än definitionen i dess engelska lydelse. FI anser vidare att förslaget bör utvidgas så att handel av en virtuell valuta mot en annan virtuell valuta omfattas av penningtvättslagstiftningen.

Läs mer

Laddar sidan