Remissvar: Stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Finansinspektionen ser positivt på de förslag för det fortsatta arbetet på penningtvättsområdet som ges av utredningen om stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (SOU 2021:42). Det skriver FI i sitt remissvar som lämnas in i dag.

Utredningen, som kom före sommaren, har analyserat vilka åtgärder som behövs för att stärka arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Utredningen har också tittat på förutsättningarna för FI:s tillsyn.

FI konstaterar att utredningen välkomnar det arbete som FI redan gjort och fortsätter att göra för att utveckla tillsynen på penningtvättsområdet. Vi ser också positivt på utredningens förslag på hur myndighetens penningtvättstillsyn kan stärkas ytterligare. FI anser också att utredningen har bra förslag för att öka informationsutbytet mellan myndigheter, myndigheter och företag och inbördes mellan företag.

FI delar också utredningens bedömning att den befintliga tillsynsstrukturen på penningtvättsområdet är ändamålsenlig i stort och välkomnar utredningens förslag om hur den övergripande tillsynen kan förbättras.

Dessutom föreslår vi att FI:s behov av att kunna ta ut förseningsavgifter vid försenad penningtvättsrapportering behandlas i det fortsatta lagstiftningsarbetet

Laddar sidan