Storbanker behöver åtgärda brister i infrastrukturen för betalningar

FI förelägger Handelsbanken, SEB och Swedbank att senast i december 2026 se till att brister i infrastrukturen för betalningar är åtgärdade. FI har även kontaktat tillsynsmyndigheterna i Danmark och Finland och uppmärksammat dem på behov av motsvarande åtgärder vad gäller Danske Bank och Nordea.

Alla banker och betaltjänstleverantörer som genomför elektroniska överföringar i EU är skyldiga att se till att viss information om betalaren och betalningsmottagaren följer med överföringarna. Bankgirot omfattas inte själva av de här kraven men har en central roll i den svenska betalningskedjan och är den enda verksamhet som har tillstånd att bedriva clearing av betalningar. Det betyder att en stor del av de betalningar som genomförs inom landet av till exempel fakturor, löneinsättningar och överföringar mellan bankkonton sammanställs och kontrolleras i Bankgirots system.

Samtidigt har Bankgirots system vissa begränsningar som innebär att deltagande banker inte kan uppfylla penningtvättsregelverkets krav på informationsöverföring. Deltagare i Bankgirots system saknar därmed förutsättningar att följa penningtvättsregelverket fullt ut. Därför föreläggs nu Bankgirots svenska ägarbanker Handelsbanken, SEB och Swedbank att göra vad som ankommer på dem för att säkerställa att de uppgifter som krävs följer med överföringar inom Sverige.

– Vi har under en längre tid granskat hur ägarbankerna arbetar med den här frågan och hur de planerar att komma till rätta med problemet. Nu väljer vi att gå vidare med en skarp tidsram. Vi förväntar oss att dessa brister ska åtgärdas, säger FI:s verksamhetsområdeschef Malin Alpen.

FI vill understryka att begränsningarna i Bankgirots system berör samtliga deltagare i Bankgirot och Dataclearingen. Föreläggandet riktas dock till ägarna av Bankgirot eftersom det är ägarna som har praktiska möjligheter att se till att bristerna åtgärdas.

När det gäller de utländska ägarbankerna Danske Bank och Nordea har FI inte samma rättsliga möjligheter att ingripa. FI har dock kontaktat de berörda tillsynsmyndigheterna i Danmark och Finland och uppmärksammat dem på bristerna i Bankgirot och kommer följa upp frågan framåt.


Presstjänst
(Ej sms)