FI föreslår nytt ramverk för makrotillsynsåtgärder

FI ska ha rätt att föreslå åtgärder, regeringen ska godkänna förslagen, och Finansutskottet ska utvärdera FI:s arbete. Detta förslag presenterar FI:s generaldirektör Erik Thedéen i ett tal i Finansutskottet i dag.

Finansinspektionen har redan i dag tillsyn över de finansiella företagens verksamhet. Att ge FI förslagsrätten är en naturlig förlängning av det vi redan gör. FI kan då snabbt föreslå åtgärder.

Samtidigt kan vissa makrotillsynsåtgärder ha stora konsekvenser för hushåll, företag och samhällsekonomin. För att få demokratisk legitimitet är det då rimligt att regeringen ska godkänna förslagen.

– När FI:s befogenheter utökas är det också rimligt att vårt arbete utvärderas kontinuerligt, förklarar Erik Thedéen i sitt tal i dag.

Sammanfattning

  • Det finns ett stort värde i att makrotillsynsverktygen finns samlade i en instutition, i Sveriges fall hos FI. Samtidigt påverkas utvecklingen på finansmarknaderna också av en rad förhållanden och åtgärder – inte minst olika stabiliseringspolitiska åtgärder – som hanteras av regeringen och av andra myndigheter. Detta gör att samråd och samverkan, bl. a. inom ramen för stabilitetsrådet, är av central betydelse.
  • Diskussionen kring amorteringskravet har visat att FI behöver tydliga befogenheter för sitt agerande i det vidgade uppdrag vi fått att motverka finansiella obalanser.
  • De åtgärder FI ska kunna vidta ska vara tydligt kopplade till kreditgivningen. Men behovet av en viss typ av åtgärd och hur den ska utformas kan inte alltid förutses,  samtidigt som metodutvecklingen internationellt går snabbt. Det krävs därför ett brett bemyndigande för att kunna vidta olika åtgärder för att snabbt och effektivt hantera olika slag av problem.
  • Åtgärder för att motverka finansiella obalanser kommer inte i alla lägen att ha sitt fokus på hushållen. Obalanser kan uppstå även på andra delar av kreditmarknaden, vilket kan exemplifieras med den utveckling på den kommersiella fastighetsmarknaden som föregick 90-talskrisen. Vårt makrotillsynsmandat behöver vara brett även i det avseendet.
  • Hela den verktygslåda som FI disponerar bör kunna användas för att uppnå samtliga de mål som anförtrotts oss – konsumentskydd, finansiell stabilitet och att motverka finansiella obalanser. Det är olyckligt och olämpligt om FI kan införa en viss åtgärd utifrån ett mål men inte utifrån ett annat; FI har exempelvis idag möjlighet att införa bolånetaket med hänvisning till konsumentskyddet, men inte för att motverka finansiella obalanser.
  • Vi bedömer att detta lagtekniskt kan göras genom att en bestämmelse införs i 6 kap, Lagen om bank- och finansieringsrörelse, och ett tillhörande bemyndigande. Vi anser att det är viktigt att detta sker så snart som möjligt.
  • Eftersom vissa kreditmarknadsåtgärder kan ha en påtaglig och direkt påverkan på enskilda hushåll och företag och samtidigt har beröringspunkter med finanspolitiken, anser vi att det är rimligt och önskvärt att sådana åtgärder har en politisk förankring. Regeringen bör därför ha möjlighet att ta ställning till åtgärdsförslag av den karaktären som FI lägger fram.
  • Vi anser det även rimligt och önskvärt att riksdagen och dess finansutskott regelbundet utvärderar det arbete FI gör för att främja den finansiella stabiliteten och för att motverka finansiella obalanser.
Laddar sidan