Ramverk för makrotillsyn och FI:s syn på kapitalkrav

När Erik Thedéen i dag talade på “Bank och Finans”, en konferens arrangerad av tidningen Affärsvärlden, fokuserade han på två områden. Dels FI:s behov av tydligare och bredare befogenheter när det gäller makrotillsyn, dels på FI:s förslag i syfte att strama upp bankernas användning av s.k. interna modeller när man beräknar sina kapitalbehov.

När det gällde makrotillsynsmandatet sa Erik Thedéen bland annat:

– Vi behöver bredare befogenheter för att vi ska snabbt ska kunna sätta in effektiva åtgärder för att hantera finansiella obalanser. Det behöver inte bara gälla hushållsektorn, utan också andra delar av ekonomin.

– Vissa makrotillsynsåtgärder kan få stora konsekvenser för enskilda hushåll och företag och för hela samhällsekonomin. Därför tycker vi att det är rimligt och önskvärt att regeringen får ta slutlig ställning när FI föreslår åtgärder av den karaktären.

– Det finns ett brett stöd för att FI:s befogenheter behöver förtydligas. Bara under det senaste året har bland annat Riksbanken, Riksgälden, Riksrevisonen och IMF uttryckt detta i olika sammanhang.

Det har funnits betydande brister i bankernas sätt att bedöma sina kapitalbehov. FI har nyligen föreslagit tydliga skärpningar av kraven på flera punkter. Erik Thedéen påpekade här att:

– Bankerna behöver bland annat bli mer försiktiga när man beräknar riskerna för kreditförluster. Bedömningarna ska ta sin utgångspunkt i att ett år av fem är ett ”dåligt år” med kännbara förluster.

– Vi anser att den riskkänsliga metoden är bättre än schabloniserade metoder när kapitalbehoven ska beräknas. Men om vi ska kunna behålla den ordningen krävs det att bankerna själva tar ett stort ansvar.

Laddar sidan