Fyra prioriteringar för stärkt konsumentskydd

Olämpliga produkter, för höga lån i förhållande till ekonomin, komplexa avgifter och särskilt riskfyllda produkter. Det är områden som Finansinspektionen ska prioritera i sin tillsyn på konsumentskyddsområdet och som presenteras i dag i rapporten Prioriteringar i FI:s tillsyn för att stärka konsumentskyddet.

I denna rapport redogör FI för de högst prioriterade riskerna för konsumenter på finansmarknaden och de tillsynsinstatser som kommer att vidtas under året. Rapporten innehåller också en redogörelse för de tematiska undersökningar som genomförts. Slutligen beskrivs de behov av regelutveckling som FI har identifierat.

De risker och tillsynsprioriteringar som lyfts är:

  • Konsumenter rekommenderas att investera i produkter som är olämpliga för dem. Under 2018 kommer tillsynen att ta sin utgångspunkt i regler som nyligen trätt i kraft. FI kommer särskilt att lägga fokus på hur rådgivningsaktörer anpassar sig till de nya produktstyrningsregler och striktare provisionsregler. FI kommer därutöver att prioritera tillsyn över företag som uppger att de lämnar oberoende rådgivning, för att säkerställa att konsumenterna verkligen får oberoende råd.
  • Konsumenter beviljas större lån än deras ekonomi klarar av. FI kommer under 2018 att fördjupa arbetet med att kartlägga riskerna med konsumtionslån. Detta sker genom en granskning av stickprovsdata för olika typer av lån och krediter från 20 banker och kreditmarknadsbolag. Utöver det genomför FI fördjupade undersökningar av enskilda konsumentkreditinstitut samt kontrollerar att de nya reglerna om högkostnadskrediter får den effekt på marknaden som de syftar till.
  • Komplexa avgiftsstrukturer. FI kommer under 2018 dels att granska den information som företagen ska lämna enligt de nya skärpta reglerna för kostnadsredovisning, dels granska de avgifter som tas ut vid flytt av försäkringar. Vidare kommer FI under året att kartlägga ett stort antal finansiella produkters avgifter och avkastning i syfte att skapa en tydligare bild av produkterna.
  • Ökad försäljning av särskilt riskfyllda produkter. Konsumenter som exponeras mot till exempel CFD :er, binära optioner eller inlåningskonton som inte omfattas av insättningsgarantin löper en stor risk att förlora hela sitt investerade belopp och i vissa fall mer än så. Utöver det, finns en risk att konsumenter utsätts för investeringsbedrägerier. FI, tillsammans med Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, gör därför bedömningen att marknadsföring, distribution och försäljning av binära optioner till konsumenter ska förbjudas. Därutöver införs en begränsning av marknadsföring, distribution och försäljning av CFD:er till konsumenter. FI kommer att under 2018 att fortsätta följa utvecklingen av särskilt riskfyllda produkter.

Läs mer