Konsumentskyddet på finansmarknaden (2017)

FI redogör för de risker för konsumenter på finansmarknaden som prioriteras i  tillsynen. Ett exempel är risken att konsumenter beviljas större lån än deras ekonomi klarar av. Ett annat är olämpliga placeringar - en risk som ökar i takt med att konsumenter måste fatta allt fler och svårare beslut som rör sparande.

FI redogör också för andra erfarenheter från tillsynen, som att den digitala utvecklingen både kan leda till bättre anpassade produkter och ökad konkurrens, men också till vissa risker för konsumenter.

Konsumenter på finansmarknaden ställs inför allt fler finansiella beslut samtidigt som valmöjligheterna ökar. Finansiella produkter är svåra att utvärdera. Många konsumenter har dessutom begränsad kunskap och lågt intresse för finansiella frågor. Detta gör sammantaget att konsumenter generellt har ett informationsunderläge gentemot finansiella företag. För att undvika negativa konsekvenser för enskilda konsumenter och för samhällsekonomin behövs regler som skyddar konsumenter.

Finansiella företag måste vara stabila och ha god styrning och riskhantering så att konsumenter kan lita på att deras fordringar hos företagen är säkra. Konsumenter måste också få tillgång till relevant och tydlig information för att ha en möjlighet att jämföra avgifter och andra villkor hos olika produkter.

Informationsgivning är dock inte tillräckligt för att säkerställa ett högt konsumentskydd. Även när konsumenter har tillgång till mycket information kan de av olika anledningar ha svårt att utvärdera och förstå villkor för olika produkter. På vilket sätt information presenteras, till exempel vilket alternativ som är förvalt, har stor påverkan på vilka beslut som tas. Vidare kan intressekonflikter hos finansiella företag leda till försäljning av produkter som inte är lämpliga utifrån konsumenters behov och förutsättningar.

I den här rapporten redogör FI för de högst prioriterade riskerna för konsumenter på finansmarknaden och de åtgärder som FI har vidtagit eller planerar att vidta.