Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddsrapporten fokuserar på prioriterade områden där konsumentskyddet behöver stärkas, bland annat skärpta regler vid rådgivning om finansiella produkter, bättre information om pension och åtgärder mot dolda indexfonder.

Konsumenter på finansmarknaden ställs inför många svåra beslut och har ett behov av saklig och objektiv finansiell rådgivning eller vägledning för att kunna göra ett välavvägt val. FI har i sin tillsyn sett stora brister i hur företagen hanterar de intressekonflikter som uppstår när den finansiella rådgivningen till stor del finansieras av provisioner. FI anser därför att dagens regler inte räcker till för att ge konsumenterna ett tillräckligt gott skydd och anser att ett provisionsförbud bör införas. Ett sådant förbud bör omfatta all finansiell rådgivning, oavsett vilken typ av företag som utför rådgivningen.

Ett annat prioriterat område är informationen om pension. En grundläggande förutsättning för att kunna göra lämpliga val är relevant och begriplig information, för att konsumenten ska kunna jämföra olika produkter och fatta välbetänkta beslut utifrån sina förutsättningar. FI har sett brister i hur företagen informerar om pensionsprodukter och har därför verkat för en branschöverenskommelse för att konsumenten ska få en tydligare och mer jämförbar information vid flytt av pension.

Slutligen måste konsumenter också kunna lita på de produkter som de köper. Det innebär att beskrivningarna av produkterna ska vara rätt­visande och icke vilseledande. FI har sett exempel på fonder vars målsättning är att prestera bättre än ett visst jämförelseindex men där förvaltningen inte givits förutsättningar för att infria målet, så kallade dolda indexfonder. FI har uppmanat fondbolagen att vidta åtgärder för att komma till rätta med bristerna.