FI publicerar den andra Bankbarometern för 2020

FI presenterar i dag en extra utgåva av Bankbarometern för att kunna ge en bild av bankmarknadens utveckling under coronakrisens första skede. I rapporten presenteras siffror på bland annat utlåning, lönsamhet och finansiering fördelat på olika kategorier av banker och kreditmarknadsföretag. Rapporten är deskriptiv och har inte som syfte att bedöma stabiliteten i det svenska banksystemet. Bankbarometern ges vanligtvis ut en gång i halvåret men denna utgåva fokuserar på utvecklingen under första kvartalet 2020.

Bankbarometern visar på att utlåningen till allmänheten ökade på den svenska bankmarknaden under första kvartalet 2020. Ökningen var främst driven av företagssegmentet som ökade kraftigt men även bolånemarknaden fortsatte att växa under första kvartalet 2020. Bostadskreditinstituten fortsatte att växa och hade en andel om fyra procent av nyutlåningen på bolånemarknaden Storbankerna återtog marknadsandelar från retailbankerna i nyutlåningen.

Rapporten visar också på att de svenska bankerna är fortsatt lönsamma. Lönsamheten minskade dock under det första kvartalet 2020 på grund av att relativt många banker (framförallt storbankerna och konsumtionskreditföretagen) redovisade högre kreditförlustreserveringar till följd av förväntade effekter från coronakrisen. Andelen problemlån ökade något, men är fortfarande på låga nivåer. Värdepappersbankernas avkastning på eget kapital ökade till följd av en ökad kundaktivitet i samband med den höga volatiliteten på aktiemarknaden.

Laddar sidan