Risker i det finansiella systemet 2013

Svenska banker står relativt starka, men är fortsatt sårbara för störningar på de finansiella marknaderna och utvecklingen i euroområdet innebär fortsatt en risk för det svenska finansiella systemet.

Till det kommer hushållens skuldsättning som ur ett historiskt och internationellt perspektiv ligger på en hög nivå, och där FI ser risker utifrån både ett stabilitets- och konsumentskyddsperspektiv.

För konsumenter fortsätter bristande rådgivning kring finansiella produkter att vara en allvarlig risk i och med att underliggande intressekonflikter snarare än kundnyttan styr företagen.

Laddar sidan