Nord Fondkommission AB:s tillstånd återkallas

Finansinspektionen (FI) återkallar värdepappersbolaget Nord Fondkommission AB:s (Nord) samtliga tillstånd på grund av allvarliga brister i bland annat bolagets rådgivningsverksamhet.

FI har undersökt hur Nord säkerställer att bolaget tar tillvara kundernas intressen när det tillhandhåller investeringsrådgivning genom anknutna ombud. Utredningen visar att bolaget har brutit mot en rad centrala kundskyddsbestämmelser när det har sålt riskfyllda företagsobligationer till icke-professionella kunder. Nord har bland annat tagit emot ersättning från emittenter av företagsobligationer utan att identifiera eller hantera den som tredjepartsersättning.

Nord har dessutom uppvisat stora brister i sin interna styrning och kontroll. Bolaget har drivit en stor del av sin verksamhet genom anknutna ombud. Varken bolagets organisation, styrning och kontroll eller funktion för regelefterlevnad har varit anpassade efter detta.

FI bedömer sammantaget att Nord har begått en rad allvarliga överträdelser och därigenom visat att bolaget saknar förmåga att följa de grundläggande regler som är uppställda för att skydda de kunder som investerar i finansiella instrument. Därmed har bolaget visat en okunnighet och likgiltighet inför regelverket som inte är förenlig med kraven på aktörer som driver tillståndspliktig verksamhet på finansmarknaden. Finansinspektionen bedömer sammantaget att det enda som kan komma i fråga är att återkalla bolagets tillstånd. Beslutet ska gälla omedelbart.

Rörelsen ska vara avvecklad senast den 31 januari 2022.

Överklagande till förvaltningsrätten

Nord Fondkommission AB har överklagat FI:s beslut till förvaltningsrätten. 

Förvaltningsrättens dom

Förvaltningsrätten avslog överklagandet.

Överklagande till kammarrätten

Nord Fondkommission AB har överklagat förvaltningsrättens dom till kammarrätten.

Kammarrättens beslut

Kammarrätten har beslutat att skriva av målet från fortsatt handläggning efter att Nord Fondkommission AB återkallat sitt överklagande.