Resultat

2018

Stibor kritiskt referensvärde enligt EU:s förordning om referensvärden

EU-kommissionen har den 17 oktober 2018 beslutat att införa den svenska referensräntan Stockholm Interbank Offer Rate (Stibor) i sin förteckning över kritiska referensvärden enligt EU:s förordning om referensvärden. Beslutet är ett viktigt steg i arbetet med att ytterligare stärka den finansiella stabiliteten och förutsättningarna för väl fungerande finansiella marknader i Sverige.

Åsa Larson: Det viktigaste inom tjänstepensionsregleringen

Det är lämpligt och riktigt att flera regler som gäller för livförsäkringsföretag i Sverige också ska gälla för den på många sätt likartade affär som tjänstepensionsverksamheten utgör.

Nätverket för klimat och finansmarknad har släppt sin första rapport

Klimatrelaterade risker är en källa till finansiella risker. Det fastslår det internationella nätverket för klimat och finansmarknad, NGFS, i sin första rapport. Nätverket förtydligar därmed att det anser att det ingår i det uppdrag som centralbanker och tillsynsmyndigheter har att säkerställa att det finansiella systemet har motståndskraft mot klimatrelaterade risker.

Resultat från tredje och fjärde diskussionsmötet med branschen om IFRS 17

Nu finns dokumentation från det tredje och fjärde diskussionsmötena mellan FI och branschen om redovisningsstandarden IFRS 17.

Ny lag om försäkringsdistribution

2018-10-05 | Nyheter Försäkring

FI har uppdaterat information om tillstånd för försäkringsdistribution med anledning av den nya lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution.

Ändring av ledning

2018-10-02 | Försäkring

När en person i ledningen för en försäkringsförmedlare med tillstånd enligt 2 kap. 1 § LFD byts ut, ska företaget anmäla detta till FI.

Ägaranmälan och nära förbindelser

2018-10-02 | Försäkring

Försäkringsförmedlare, som är juridiska personer, ska anmäla till FI om det finns fysiska eller juridiska personer med kvalificerat ägande i försäkringsförmedlaren. Försäkringsförmedlare, både juridiska och fysiska personer, ska också anmäla in ändringar i nära förbindelser.

Utvidgning, juridisk person

2018-10-02 | Försäkring

Försäkringsförmedlare ansöker om tillstånd via FI:s webbplats. Sidoverksamma försäkringsförmedlare, samt anknutna försäkringsförmedlare som avser distribuera Ibips och vissa pensionsförsäkringar, ansöker istället genom blankett för ansökan om tillstånd.

Utvidgning, fysisk person

2018-10-02 | Försäkring

Försäkringsförmedlare ansöker om tillstånd via FI:s webbplats. Sidoverksamma försäkringsförmedlare, samt anknutna försäkringsförmedlare som avser distribuera Ibips och vissa pensionsförsäkringar, ansöker i stället genom blankett för ansökan om tillstånd.

Försäkringsdistribution, sidoverksam försäkringsförmedlare juridisk person

2018-10-02 | Försäkring

En sidoverksam försäkringsförmedlare får bedriva försäkringsdistribution endast efter tillstånd av FI. En sidoverksam försäkringsförmedlare har inte försäkringsdistribution som huvudsaklig yrkesverksamhet

Försäkringsdistribution, sidoverksam försäkringsförmedlare fysisk person

2018-10-02 | Försäkring

En sidoverksam försäkringsförmedlare får bedriva försäkringsdistribution endast efter tillstånd av FI. En sidoverksam försäkringsförmedlare har inte försäkringsdistribution som huvudsaklig yrkesverksamhet.

Försäkringsdistribution, anknuten försäkringsförmedlare juridisk person

2018-10-02 | Försäkring

En anknuten försäkringsförmedlare har ingått avtal med ett eller flera försäkringsföretag om att distribuera deras försäkringsprodukter. Ett sådant avtal ska innebära att försäkringsföretaget är ansvarigt för ren förmögenhetsskada som kan uppkomma om förmedlaren åsidosätter sina skyldigheter (uppsåtligen eller av oaktsamhet).

Försäkringsdistribution, anknuten försäkringsförmedlare fysisk person

2018-10-02 | Försäkring

En anknuten försäkringsförmedlare har ingått avtal med ett eller flera försäkringsföretag om att distribuera deras försäkringsprodukter. Ett sådant avtal ska innebära att försäkringsföretaget är ansvarigt för ren förmögenhetsskada som kan uppkomma om förmedlaren åsidosätter sina skyldigheter (uppsåtligen eller av oaktsamhet).

Försäkringsdistribution, anknuten sidoverksam försäkringsförmedlare

2018-10-02 | Försäkring

En anknuten sidoverksam försäkringsförmedlare ska inte söka tillstånd från FI för att distribuera försäkringar. Detta gäller både fysisk och juridisk person.

Anmälan Ibips och vissa pensionsförsäkringar

2018-10-02 | Försäkring

En försäkringsförmedlare som fått tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution, ska underrätta FI om förmedlaren börjar distribuera sådana försäkringar som omfattas av 6 eller 7 kap. lagen om försäkringsdistribution.

Remissvar om stärkt skydd för visselblåsare

FI är positiv till EU:s direktivförslag och delar uppfattningen att problemet med för lite rapportering från visselblåsare bör försöka åtgärdas genom att stärka skyddet för visselblåsare på en rad centrala områden.

Försäkringsföretagen uppmanas att fortsätta förberedelserna för brexit

Den europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) och FI uppmanar försäkringsföretagen att fortsätta förberedelserna för brexit.

FI-forum: Nya föreskrifter om försäkringsdistribution

Den 1 oktober 2018 träder en ny lag om försäkringsdistribution i kraft. Samtidigt börjar FI:s nya föreskrifter om försäkringsdistribution att gälla. FI höll därför ett FI-forum för att informera om de nya föreskrifterna och ge möjlighet till berörda att ställa frågor.

Erik Thedéen: Konsumtionslån står för drygt hälften av hushållens skuldbetalningar

”Trots att konsumtionslånen enbart utgör 18 procent av de totala skulderna så är dess andel av hushållens skuldbetalningar betydligt högre, närmare 60 procent”, sa Erik Thedéen, generaldirektör på FI, i ett anförande på Terminsstart Pension.

Laddar sidan