Nya regler för värdepappersrörelse

FI har beslutat om nya föreskrifter om värdepappersrörelse. De är ett led i att genomföra det reviderade EU-direktivet om marknader för finansiella instrument (Mifid 2). Föreskrifterna träder i kraft den 3 januari 2018.

De nya föreskrifterna innehåller ändrade bestämmelser om kunskap och kompetens, ersättningar till och från tredjepart samt skydd av finansiella instrument och medel som tillhör kunder. Det införs också bestämmelser om produktstyrningskrav, ett område som har tillkommit genom Mifid 2. Föreskrifterna kompletterar de ändringar som har gjorts i lagen om värdepappersmarknaden.

– De nya produktstyrningsreglerna innebär att det nu ställs hårdare krav på företag som utvecklar sparprodukter att ta ansvar för att deras produkter inte säljs på ett olämpligt sätt. Företagen måste på ett tidigt stadium analysera vilken målgrupp av konsumenter som produkterna är lämpliga för och löpande följa upp att produkten faktiskt säljs till den målgruppen. Det innebär att företagen behöver ta ett större ansvar för de distributörer som säljer produkterna, säger Malin Omberg, verksamhetsområdeschef för konsumentskydd.

Det införs även nya provisionsregler. Företag som utger sig för att lämna oberoende rådgivning kommer inte få ta emot och behålla provisioner och inte heller lämna råd om egna produkter. Övriga rådgivare kommer också att ställas inför högre krav då de ska visa att provisionerna höjer kvaliteten på tjänsten till kunden och att provisionen är proportionell sett till den förmån kunden får. Provisionerna får inte skapa en intressekonflikt som gör att företagets möjligheter att tillvarata kundernas intressen försämras.

– De nya reglerna är en uppstramning jämfört med i dag. Till exempel bör utrymmet för företag att ta emot väsentligt högre provisioner för vissa produkter jämfört med andra produkter i sortimentet begränsas väsentligt, eftersom detta skapar starka incitament att rekommendera de produkter som ger högst ersättning till företaget. Även så kallade up front-provisioner skapar starka intressekonflikter och utrymmet för att ta emot sådana provisioner begränsas väsentligt med de nya reglerna, menar Malin Omberg.

– Finansinspektionen har i flera år arbetat för ett tydligare och mer kraftfullt regelverk och jag är därför glad över att reglerna nu kommer på plats. Att det tydliggörs vad som krävs för att få kalla sig oberoende rådgivare är ett viktigt steg för att det ska kunna växa fram en oberoende rådgivningsmarknad som når fler kunder och där det är tydligt för kunden vad hen betalar för, säger Malin Omberg.

Finansinspektionen kommer under hösten att hålla informationstillfällen om de nya föreskrifterna.