Konsumentskyddsrapport 2024: Företag fortsätter att erbjuda konsumenter olämpliga produkter

Dyra och komplexa produkter är olämpliga för de flesta konsumenter. Trots detta förekommer att företag säljer sådana produkter brett. Detta är en av riskerna för konsumenter som FI lyfter i årets konsumentskyddsrapport.

I rapporten pekar FI ut fyra områden där konsumentskyddet behöver stärkas. Vi ser till exempel att företag ibland erbjuder konsumenter sparprodukter som inte passar dem. Det kan handla om komplexa sparprodukter, som kräver att köparen är väl insatt och har gott om tid att följa sin investering. Risken för att förlora sina pengar kan vara hög. Därför har företag en skyldighet att ta reda på om en viss produkt passar konsumenten.

– En del företag brister i detta arbete. Vi har i många år lyft problemet med att konsumenter erbjuds direkt olämpliga produkter som inte ger värde för pengarna, säger Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på FI.

Distributörer kan få höga provisioner för att sälja in en viss produkt. Resultatet är en intressekonflikt, där konsumentens behov kan åsidosättas. När kunden väljer en viss produkt framför en annan kan distributören få så mycket som tio gånger mer i ersättning. Rådgivare tenderar även att favorisera produkter från den egna koncernen, trots att mer lämpliga produkter kan finnas på annat håll.

Daniel Barr, generaldirektör på FI, menar att företagen behöver sätta konsumenternas intressen i första rummet.

– Den stora frågan är samtidigt hur vi får ett distributionssystem som i större utsträckning rekommenderar billiga och enkla produkter, säger Daniel Barr.

FI vill se nationell utredning

FI har redan tidigare framfört sitt önskemål till regeringen om en nationell utredning för att bland annat kartlägga intressekonflikterna på sparmarknaden. Utifrån detta vill vi att regeringen tar fram åtgärder som motverkar intressekonflikter.

Samtidigt fortsätter vi vårt arbete för ett stärkt konsumentskydd. Under våren planerar vi bland annat en kartläggning av hur banker och andra värdepappersbolag gör sina digitala passandebedömningar. En passandebedömning består av ett antal frågor, som ska visa om den erbjudna produkten passar konsumenten.

Fler risker för konsumenter

Konsumentskyddsrapporten görs årligen på uppdrag av regeringen. I rapporten redovisar vi vårt arbete med konsumentskydd under 2023, och berättar om det arbete vi planerar under året. Vi redogör också för det behov vi ser av ändrade regler. Under 2024 prioriterar FI följande risker på finansmarknaden:

  • Finansiellt utanförskap. När konsumenter nekas att öppna ett betalkonto, eller får sitt betalkonto avslutat, hamnar de i ett finansiellt utanförskap. Därför anser vi att bankerna bör kunna göra mer för att konsumenter ska få tillgång till ett betalkonto.
  • Bedrägerier kopplade till finansiella tjänster. Genom social manipulation lurar bedragare konsumenter att exempelvis föra över pengar.
  • Olämpliga spar- och försäkringsprodukter. Konsumenter erbjuds spar- och försäkringsprodukter som inte passar dem. Gällande sakförsäkringar rör det sig exempelvis om produktförsäkringar, som ofta är onödiga.
  • Osund kreditgivning. Exempelvis ser vi att otillräckliga kreditprövningar leder till att konsumenter oftare får problem med skulder.

Presstjänst
(Ej sms)