Tillsynsrapport 2012

Fortsatt arbete med att ta fram högre krav på kapital och likviditet för svenska banker, fortsatt fokus på livbolagens anpassning till det nya ränte- och marknadsläget och krafttag mot oseriös finansiell rådgivning. Detta är några av de ämnen som tas upp i årets rapport till regeringen.

I Tillsynsrapporten sammanställer Finansinspektionen (FI) det senaste årets erfarenheter av tillsyn och regelutveckling.

Den statsfinansiella oron bekräftar behovet av höjda krav på kapital och likviditet för svenska banker för att minska risken för framtida finanskriser. FI har tillsammans med regeringen och Riksbanken föreslagit nya kapitalkrav som ska gälla från den 1 januari 2013. Därutöver kommer FI inom kort att föreslå kvantitativa krav på likviditetsbuffertar i bankerna och högre riskvikter på bolån.

FI har även fortsatt fokus på livbolagen och tjänstepensionskassorna där många bolag är pressade på grund av rådande ränte- och marknadsläge. Bolagen bör därför se över sina verksamheter för att kunna leva upp till sina åtaganden gentemot försäkringstagarna.

FI har under året även fortsatt sitt arbete med att motverka oseriös finansiell rådgivning. Idag erbjuds allt för många konsumenter komplicerade finansiella produkter, förenade med en svårbedömd risk. Samtidigt arbetar många rådgivare efter provision, vilket riskerar att urholka konsumentskyddet. FI vill att bolagen tar fram åtgärder så att konsumenterna i större utsträckning erbjuds lämpliga produkter. FI vill också, genom att se över tillståndsprocessen,  försvåra för försäkringsförmedlare som tidigare misskött sig att starta nya bolag.

Laddar sidan