Remissvar

2016

Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton

2016-12-05 | Remissvar Bank

Finansinspektionen tillstyrker i huvudsak de förslag som presenteras i utredningen Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton (SOU 2016:53). Vissa bestämmelser bör dock förtydligas.

Yttrande över slutbetänkandet ”En hållbar, transparent och konkurrenskraftig fondmarknad”

2016-11-14 | Remissvar Marknad

Finansinspektionen tillstyrker flertalet av de förslag som läggs fram i slutbetänkandet av 2014 års fondutredning, men har ett antal synpunkter på delar av förslagen.

Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner

Finansinspektionen tillstyrker i huvudsak förslagen som presenteras i Utdrag ur utkast till lagrådsremiss – Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner. Vi har dock en del synpunkter.

Remissvar: Förslag om ändrad avgiftsmodell för insättningsgarantin

Finansinspektionen (FI) har fått möjlighet att yttra sig över Riksgäldens förslag till ändrade föreskrifter om insättningsgaranti (RG 2016/1064). Som tillsynsmyndighet har FI ett stort intresse av att insättningsgarantin är utformad på ett sätt som bidrar till ett stabilt finansiellt system som präglas av högt förtroende, samtidigt som det finns ett högt skydd för konsumenter.

Remissvar: Promemorian Några finansmarknadsfrågor

2016-10-13 | Remissvar Marknad

FI instämmer i flertalet av de förslag som läggs fram i promemorian. FI har dock ett antal synpunkter på delar av förslagen.

Betänkandet Revisorns skadeståndsansvar (SOU 2016:34)

2016-10-03 | Remissvar

FI anser att det saknas stöd för att förändra revisorns skadeståndsansvar i syfte att åtgärda en otillräcklig konkurrens på revisionsmarknaden.

Svar på EU-förslag om extra tillsyn av finansiella konglomerat

2016-09-26 | Remissvar

FI har besvarat ett samråd från EU om Direktivet för extra tillsyn av finansiella konglomerat (2002/87/EG).

Ändrade uppskovregler vid avyttring av privatbostad

2016-09-13 | Remissvar

Finansinspektionen bedömer att förslaget om ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad är ett steg i rätt riktning. Vi tillstyrker därför förslaget.

FI:s synpunkter på BFN:s regelverk om fusioner

FI har lämnat ett antal synpunkter på Bokföringsnämndens (BFN) förslag till ändrade allmänna råd och vägledningar om fusionsredovisning.

Kommissionens förslag om revidering av förordningen om konsumentskyddssamarbete

FI bedömer att förslaget till ny förordning om konsumentskyddssamarbete kan förväntas förstärka skyddet för unionens konsumenter och tillstyrker därför i huvudsak förslaget.

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter

FI instämmer i flertalet av de förslag och resonemang som utredningen lägger fram i sin promemoria.

FI:s synpunkter på revidering av det fjärde penningtvättsdirektivet

FI har lämnat ett antal synpunkter på EU-kommissionens förslag till revidering av det fjärde penningtvättsdirektivet.

Eba samlar in underlag till reviderade kapitaltäckningsregler

2016-08-26 | Regler Remissvar EBA

Värdepappersbolag, fondbolag och AIF-förvaltare som har tillstånd enligt EU:s värdepappersregelverk Mifid har nu möjlighet att svara på en enkät från Europeiska bankmyndigheten, Eba. Enkätsvaren ska användas för den pågående översynen av kapitaltäckningsreglerna.

Remissvar: Rapportering av värdepappersinnehav - VINN

Finansinspektionen har svarat på ett förslag från Riksbanken om deras kommande föreskrifter om rapportering av värdepappersinnehav och konsekvensutredning.

Yttrande över remissen Nya rekommendationer om revisionsberättelsens utformning m.m.

2016-08-15 | Remissvar

FI tillstyrker i huvudsak FAR:s förslag till utformning av nya rekommendationer om revisionsberättelsens utformning för företag av allmänt intresse. FI pekar dock på några oklarheter.

Yttrande över betänkande av Utredningen om europeiska insolvensförfaranden

2016-06-08 | Remissvar

Finansinspektionen har inte några invändningar mot de förslag och bedömningar som betänkandet innehåller.

Yttrande över promemorian Tillämpning av minimikravet på nedskrivningsbara skulder

Det är viktigt att nya regler och krav, som krav på nedskrivningsbara skulder, som införs genom lagen om resolution utgör en del av en väl avvägd helhet tillsammans med FI:s tillsyn och de kapitalkrav som banker underställs i dagsläget, det skriver FI i sitt yttrande över Riksgäldens promemoria Tillämpning av minimikravet på nedskrivningsbara skulder (Dnr RG 2016/425).

Remissvar: Promemorian Bekämpning av marknadsmissbruk

FI tillstyrker promemorians lagförslag men lämnar ett antal synpunkter på förslagen.

Yttrande över promemorian Förslag till föreskrift om insättningsgaranti

Finansinspektionen anser att insättare aktivt bör informeras i händelse av särskilda händelser som fusion hos ett institut, eller att ett institut eller en filial lämnar eller utesluts från insättningsgarantin.

Yttrande över promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om europeiska långsiktiga investeringsfonder

2016-05-06 | Remissvar Marknad

FI anser att föreslagna 13 kap. 15 § andra stycket lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) bör ändras så att det tydligt framgår att FI har möjlighet att ta ut en årlig tillsynsavgift för tillsynen av en svensketablerad Eltif-fond som förvaltas av en utländsk Eltif-förvaltare.

Remissvar: Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Finansinspektionen (FI) tillstyrker i huvudsak utredningens förslag. FI anser dock att det i vissa frågor finns behov av förtydliganden samt att föreslagen lagstiftning i något fall inte är nödvändig.

Remissvar: Frivillig pensionsförsäkring

2016-04-29 | Remissvar Försäkring

FI ställer sig positiv till förslaget men föreslår bland annat att lagen om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet utvidgas till att omfatta även den frivilliga pensionsförsäkringen.

Yttrande över promemorian Avdragsförbud för ränta på vissa efterställda skuldförbindelser samt vissa förenklingar på företagsskatteområdet

Finansinspektionen (FI) begränsar sitt yttrande till frågan om avdragsförbud för ränta på vissa efterställda skuldförbindelser. De övriga delarna av promemorian berör inte direkt FI:s ansvarsområden.

Remissvar på Utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2010–2015

FI har lämnat sitt remissvar på Utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2010–2015 (2015/16:RFR6), som Marvin Goodfriend och Mervyn King gjort på uppdrag av finansutskottet.

Yttrande över delrapporten Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner

FI instämmer i huvudsak med utredningens förslag men lämnar synpunkter på vissa slutsatser och val som utredningen har gjort om tillämpningsområdet.

Remissvar: Tjänstepension – tryggandelagen och skattereglerna (SOU 2015:68)

FI är positiv till utredningens förslag om förtydligat och kompletterande tillsynsansvar och till det moderniserade språket i tryggandelagen.

2015

Svar på EU-förslag om regelverk för finansiella tjänster och säkerställda obligationer

2015-12-23 | Remissvar Marknad

FI har tillsammans med Finansdepartementet och Riksbanken lämnat svar till två samråd från EU-kommissionen om EU:s regelverk för finansiella tjänster och om harmonisering av marknaden för säkerställda obligationer.

Remissvar på promemorian Tillsyn över efterlevnaden av EU:s marknadsmissbruksförordning

2015-12-21 | Remissvar Marknad

Finansinspektionen tillstyrker promemorians lagförslag men har synpunkter på bedömningen att FI ska hantera kostnader som har samband med det nya regelverket inom befintliga ekonomiska ramar.

Remissvar: utdrag ur utkast till lagrådsremiss Förstärkt insättningsgaranti

FI tillstyrker förslagen om ersättningsbelopp och användning av insättningsgarantins medel, men efterlyser närmare utredning av konsekvenserna av att räkna in så kallade betalningsåtaganden i målnivån för insättningsgarantin.

Laddar sidan