Ändrade föreskrifter om kapitaltäckning och ersättningssystem för värdepappersbolag

2021-06-24 | Fond Nyheter Marknad

Finansinspektionen gör ändringar i ett antal föreskrifter med anledning av värdepappersbolagsförordningen och värdepappersbolagsdirektivet.

Ändringar görs i följande föreskrifter:

 • Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:04) om rapportering av ränterisk i övrig verksamhet
 • Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser
 • Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
 • Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:3) om ägar- och ledningsprövning
 • Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:7) om hantering och offentliggörande av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag
 • Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) om ersättningssystem i kreditinstitut och värdepappersbolag
 • Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:14) om rapportering av ägares kvalificerade innehav och ägarintressen
 • Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder
 • Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
 • Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:1) om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut
 • Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:4) om hantering av operativa risker
 • Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:5) om informationssäkerhet, it-verksamhet och insättningssystem
 • Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar
 • Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:13) om rapportering av internt bedömt kapitalbehov
 • Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:14) om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter
 • Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse.


Ändringarna som görs innebär bland annat justerad tillämpning av före-skrifterna med anledning av värdepappersbolagsförordningen (2019/2033/EU) och att regler i värdepappersbolagsdirektivet (2019/2034/EU) om riskhantering och ersättningsystem genomförs. De nationella valen i värdepappersbolagsförordningen som utnyttjas rör exempelvis exponeringar som ska undantas eller bara delvis tas upp vid beräkning av bolagets gränsvärde för ett exponeringsvärdes koncentrationsrisk.

Bestämmelsen i Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder som anger hur fondbolag ska beräkna fasta omkostnader upphävs. FI gör även vissa andra ändringar för fondbolag och AIF-förvaltare.

Finansinspektionen inför även nya föreskrifter om skyldighet för företag som driver värdepappersrörelse genom filial i Sverige att rapportera vissa uppgifter.

Därutöver upphävs Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:9) om rapportering av uppgifter om kapitalbaskrav för vissa värdepappersbolag.

Huvuddelen av föreskrifterna träder i kraft den 7 juli 2021. Vissa ändringar i Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder träder emellertid i kraft den 29 juni 2021.

Laddar sidan