Tillsynsrapporter

2016

Tillsynen av försäkringsföretagen

FI har sett brister både i försäkringsföretagens praktiska hantering av överskott, och i deras interna riktlinjer för och i informationen till kunderna om överskottshanteringen.

FI:s tillsyn över den svenska värdepappersmarknaden

2016-03-10 | Rapporter Marknad

FI ger för andra året i rad ut sin rapport Tillsynen över värdepappersmarknaden. I rapporten diskuterar FI frågor som bedöms vara aktuella.

Tillsynen över bankerna och kreditmarknadsföretagen

2016-02-25 | Rapporter Bank

Tillsynsrapporten berättar om FI:s tillsyn över banksystemet, dels på ett övergripande plan dels mer i detalj om de viktigaste tillsynsfrågorna under det senaste året.

2015

Tillsynen av försäkringsföretagen

2015-05-27 | Rapporter Försäkring

Hur försäkringsföretag hanterar risker med låga räntor har varit den enskilt viktigaste frågan i FI:s försäkringstillsyn. Viktigt är också försäkringsföretagens interna styrning och kontroll, och hur ägare och ledning hanterar intressekonflikter. I genomförandet av Solvens 2-regelverket är det viktigt hur tjänstepensionsverksamhet ska hanteras. De frågorna är också i fokus i FI:s nya rapport om försäkringsområdet.

Tillsynen över värdepappersmarknaden

2015-03-12 | Rapporter Marknad

Tre centrala områden är i fokus för FI:s nya rapport Tillsynen över värdepappersmarknaden. Fokusområdena är finansiell infrastruktur, transparens på räntemarknaden samt handels- och redovisningstillsyn. Dessa områden är just nu föremål för reglerings- och/eller tillsynsåtgärder.

2013

Tillsynsrapport 2013

För konsumenter innebär ökad rörlighet och alltmer av komplexa finansiella produkter ökade möjligheter, men också ökade risker. Det skapar risker som FI behöver uppmärksamma och åtgärda.

2012

Tillsynsrapport 2012

Fortsatt arbete med att ta fram högre krav på kapital och likviditet för svenska banker, fortsatt fokus på livbolagens anpassning till det nya ränte- och marknadsläget och krafttag mot oseriös finansiell rådgivning. Detta är några av de ämnen som tas upp i årets rapport till regeringen.

2011

Tillsynsrapport 2011

Större fokus på intern styrning och kontroll, regler som möjliggör att banker kan gå omkull på ett kontrollerat sätt och krafttag mot problem med finansiell rådgivning. Det är viktiga lärdomar i årets Tillsynsrapport.

2010

Tillsynsrapport: Erfarenheter av tillsyn och regelutveckling

I tillsynsrapporten redovisas några av FI:s viktigaste erfarenheter av tillsyns- och regelarbetet det senaste året. Förhoppningen är att detta ska leda till en ökad förståelse för FI:s verksamhet och prioriteringar.

2006

Marknadstillsyn 2006 (2006:4)

2006-03-30 | Rapporter Marknad

För andra året i rad ger Finansinspektionen ut en rapport om vår marknadstillsyn, det vill säga vår granskning av uppförande, information och effektivitet på finansmarknaden.

Laddar sidan