Marknadsinformation

Finansinspektionen ingriper när information inte offentliggörs enligt reglerna på värdepappersmarknaden. Det handlar om ägarförändringar, offentliga uppköp och prospekt. Vi beslutar om särskilda avgifter/sanktionsavgifter i vissa fall och meddelar förelägganden av olika slag.

2015

QQM Fund Management, 262 500 kronor

2015-12-04 | Sanktioner Marknad

QQM Fund Management AB ska betala särskild avgift med 262 500 kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla att två korta nettopositioner i aktier i MedivirAB har passerat relevanta tröskelvärden för anmälan till Finansinspektionen.

TGS Management Company, LLC, 87 500 kronor

2015-11-27 | Sanktioner Marknad

TGS Management Company, LLC ska betala särskild avgift med åttiosjutusenfemhundra (87 500) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla att en kort nettoposition i aktier i Seamless Distribution AB har passerat relevant tröskelvärde för anmälan till Finansinspektionen.

SSE Opportunities Limited får betala avgift för att ha utfört blankning utan täckning

2015-11-17 | Sanktioner Marknad

SSE Opportunities Limited ska betala särskild avgift med 2 000 000 kronor för att ha utfört blankning utan täckning (s.k. naken blankning).

Avanza Bank Holding får särskild avgift för sen flaggning

2015-11-10 | Sanktioner Marknad

Avanza Bank Holding AB ska betala särskild avgift på 150 000 kronor för att för sent ha anmält ändring av sitt innehav av aktier i Geveko AB till Finansinspektionen.

Petrogrand får särskild avgift för sen flaggning

2015-11-10 | Sanktioner Marknad

Petrogrand AB ska betala särskild avgift på 70 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att dotterdotterbolaget Tenzalitan Ltd:s innehav av aktier i Shelton Petroleum AB passerat en flaggningsgräns.

Östersjöstiftelsen får särskild avgift för sen flaggning

2015-10-29 | Sanktioner Marknad

Östersjöstiftelsen ska betala en särskild avgift på 250 000 kronor för överträdelse av skyldigheten att i rätt tid anmäla ändring av sitt innehav av aktier i Victoria Park AB till Finansinspektionen.

Copper Rock Capital Partners får särskild avgift för sen flaggning

2015-10-26 | Sanktioner Marknad

Copper Rock Capital Partners, LLC ska betala särskild avgift på 60 000 kronor för överträdelse av skyldigheten att i rätt tid anmäla ändring av sitt innehav av aktier i Nobina AB till Finansinspektionen.

Hengistbury Investment Partners LLP, 10 000 kronor

2015-10-08 | Sanktioner Marknad

Hengistbury Investment Partners LLP ska betala särskild avgift med 10 000 kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla att en kort nettoposition i aktier i Elekta AB har passerat relevant tröskelvärde för anmälan till Finansinspektionen.

Davidson Kempner European Partners, 100 000 kronor

2015-10-06 | Sanktioner Marknad

Davidson Kempner European Partners, LLP ska betala särskild avgift med 100 000 kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla att en kort nettoposition i aktier i Securitas AB har passerat relevant tröskelvärde för anmälan till Finansinspektionen.

Orexo, 15 000 kronor

2015-09-06 | EBA Sanktioner Marknad

Finansinspektionen beslutar att Orexo ska betala särskild avgift med 15 000 kronor för underlåtenhet att skriftligen underrätta ett antal personer om vad det innebär att bli upptagen i bolagets förteckning över personer som erhållit insiderinformation rörande bolaget.

Laddar sidan