Allt publicerat

Här hittar du allt som har publicerats i olika nyhetslistor på fi.se.

2018

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i ProstaLund

A har på värdepappersmarknaden handlat aktier i bolaget ProstaLund AB. A:s affärer har eller kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

Uppgradering av TRS 2-rapporteringens system

Vi kommer att i slutet på mars/början på april 2018 uppgradera TRS 2 produktionsmiljön till en ny systemversion.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i EasyFill

A har på värdepappersmarknaden handlat aktier i bolaget EasyFill AB. A:s affärer har eller kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

Driftstörningar i TRS 2-testmiljön

I dag, torsdagen den 22 mars samt i morgon, fredagen den 23 mars 2018, kommer vi att ha driftstörningar i TRS 2-testmiljön på grund av uppgradering till ny systemversion.

Kombinator Affärsutveckling får avgift för sen anmälan

2018-03-22 | Sanktioner

Kombinator Affärsutveckling AB ska betala särskild avgift med 37 500 kronor för att för sent ha anmält förvärv av BTU i A1M Pharma AB till FI.

Fysisk person får avgift för sen anmälan i A1M Pharma

2018-03-22 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 18 500 kronor för att för sent ha anmält förvärv av BTU i A1M Pharma AB till FI.

Fysisk person får avgift för sen anmälan i Eyeonid Group

2018-03-21 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 13 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med aktier i Eyeonid Group AB till Finansinspektionen.

EU-samråd om att införa Baselöverenskommelsen

2018-03-21 | Nyheter Bank

EU-kommissionen har tagit fram ett antal frågor för att förbereda implementeringen av Baselöverenskommelsen. Kommissionens frågor är nu ute på samråd. Sista dag för att svara på frågorna är den 12 april 2018.

FI följer EU:s riktlinjer om försäkringsdistribution med vissa undantag

FI har underrättat den europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Eiopa, om att FI avser att följa riktlinjerna om försäkringsdistribution, med undantag för riktlinjerna 5 och 8 som är likalydande.

Kommentar om FI:s arbete med amorteringskrav för lån hos bostadskreditinstitut

FI arbetar för närvarande med att utvidga amorteringskravet till att även omfatta bostadskreditinstitut.

Fredell & Co Aktiebolag får avgift för sen anmälan

2018-03-20 | Sanktioner

Fredell & Co Aktiebolag ska betala särskild avgift med 15 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner av aktier i Seamless Distribution Systems AB till FI.

Promemorian Förbättrade förutsättningar för effektiv resolution av banker

Finansinspektionen har inga synpunkter på förslagen i promemorian Förbättrade förutsättningar för effektiv resolution av banker.

EU:s tillsynsmyndigheter ser fördelar med storskalig dataanalys (big data)

2018-03-19 | Fintech Eiopa Esma

Användning av storskalig dataanalys (big data) inom finanssektorn kan innebära risker för konsumenter – men fördelarna med utvecklingen överväger. Den slutsatsen dras i en färsk rapport från den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna för finanssektorn.

EBA publicerar strategi för fintech

2018-03-16 | Fintech Eba Nyheter

Europeiska bankmyndigheten (EBA) har publicerat en framtidsstrategi för sitt arbete med fintech under åren 2018–2019. I arbetet ingår att etablera en hubb för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Advokat Rolf Åbjörnsson AB får avgift för sen anmälan

2018-03-16 | Sanktioner

Advokat Rolf Åbjörnsson AB ska betala en sanktionsavgift på 450 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion av aktier i FrontOffice Nordic AB till Finansinspektionen.

FI följer EU-riktlinjer om övergångsregler för kapitaltäckning i samband med IFRS 9

2018-03-16 | Regler Eba Nyheter

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten, EBA, att FI avser att följa EBA:s riktlinjer för enhetliga upplysningar om övergångsbestämmelser för att minska effekten av införandet av IFRS 9 på kapitalbasen.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Nanexa

A har på värdepappersmarknaden handlat aktier i bolaget Nanexa AB. A:s affärer har eller kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

FI:s syn på revisionsrätten för verksamhet som läggs ut på molntjänstleverantörer

Tillgången till molntjänster har visat sig vara viktig för såväl små nystartade företag som för stora väletablerade aktörer. Ett ökat användande av molntjänster kan bidra till att sänka inträdesbarriärerna till finanssektorn, möjliggöra konkurrens, i vissa fall skapa stabilare it-miljöer och i slutändan medverka till bättre och billigare finansiella tjänster för konsumenter. Men molntjänster innebär också risker som måste hanteras. De krav som finns på finansiella företags förmåga att hantera sina risker, gäller därför också när de använder molntjänster.

Nordeas beslut att flytta sitt huvudkontor: detta sker på FI nu

Nordea Bank AB (Nordea) har i dag beslutat att flytta sitt huvudkontor till Helsingfors. Nu väntas banken lämna in en ansökan om tillstånd att verkställa fusionsplanen som ska godkännas av FI innan banken kan flytta.

FI förtydligar om periodisk rapportering enligt penningtvättslagen

FI har uppdaterat anvisningar och frågor och svar om den periodiska rapportering enligt penningtvättslagen som företag under Finansinspektionens tillsyn ska göra.

EBA söker nya ledamöter till intressentgrupp

Nu finns möjlighet att ansöka om att ingå i nästa upplaga av Europeiska bankmyndighetens (EBA) intressentgrupp.

Fysisk person får avgift för sen anmälan i HiQ International

2018-03-14 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 22 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med aktier i HiQ International AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får avgift för sen anmälan i HMS Networks

2018-03-13 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 40 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med aktier i HMS Networks AB till Finansinspektionen.

Invigning av Finansinspektionens innovationscenter

2018-03-13

Finansinspektionens innovationscenter invigs fredagen den 16 mars. FI:s generaldirektör Erik Thedéen medverkar tillsammans med finansmarknadsminister Per Bolund och näringsminister Mikael Damberg.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i TC Connect

A har på värdepappersmarknaden handlat aktier i bolaget TC Connect AB. A:s affärer har eller kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

Fysisk person får avgift för sen anmälan i Absolicon Solar Collector

2018-03-12 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 34 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med BTA i Absolicon Solar Collector AB till Finansinspektionen.

I dag inleds Money Week 2018

Den årliga internationella temaveckan om privatekonomi för barn och unga inleds i dag den 12 mars i över 130 länder. FI samordnar Sveriges aktiviteter.

Fysisk person får avgift för sen anmälan i Cavotec

2018-03-10 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 27 500 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med aktier i Cavotec SA till Finansinspektionen.

Uppdaterade valideringsregler från EBA

2018-03-09 | Eba Nyheter Rapportering

Europeiska bankmyndigheten, Eba, har publicerat en uppdaterad lista med valideringsregler.

Fysisk person får avgift för sen anmälan i Redwood Pharma

2018-03-09 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 14 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Redwood Pharma AB till Finansinspektionen.

Inbjudan till invigningen av Finansinspektionens innovationscenter

2018-03-09 | Fintech Nyheter Marknad

FI inrättar ett innovationscenter. Syftet är att öka förutsättningarna för att testa finansiella innovationer genom en mer öppen dialog med bolagen.

Esma publicerar handelsvolym och beräkningar för volymtaksmekanism

2018-03-08 | Esma Nyheter Mifid

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, har publicerat handelsvolym och beräkningar för volymtaksmekanism (Double Volume Cap) enligt bestämmelserna i Mifid 2/Mifir.

Remissvar: Den framtida revisionen Morgondagens kompetenskrav

FI tillstyrker förslagen om ändrade utbildningskrav för att få avlägga revisorsexamen. Eftersom revision av finansiella företag fyller en viktig samhällsfunktion är det dock av vikt att kompetenskraven för revisorer inte sänks.

Fysisk person får avgift för sen anmälan i SSM Holding

2018-03-08 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 22 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i SSM Holding till Finansinspektionen.

Fysisk person får avgift för sen anmälan i Kungsleden

2018-03-08 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 34 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion av BTA i Kungsleden Aktiebolag till Finansinspektionen.

Fysisk person får avgift för sen anmälan i Cavotec

2018-03-07 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 450 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med aktier i Cavotec SA till FI.

Uppdaterade valideringsregler för Emir

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat uppdaterade valideringsregler kopplade till Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (Emir).

Många konsumenter saknar grundläggande finansiella kunskaper

Många konsumenter saknar de grundläggande kunskaper och färdigheter som behövs för att göra medvetna val inom det privatekonomiska området, det visar en undersökning av hushållens ekonomi som FI har genomfört. Risken att en konsument väljer fel produkter och tjänster på finansmarknaden är stor.

Erik Thedéen: makrotillsyn och den ekonomiska politiken

FI:s generaldirektör Erik Thedéen talade om makrotillsyn och den ekonomiska politiken på Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomis seminarium En ljusnande framtid?

Nordea Funds Oy får avgift för sen flaggning

2018-03-02 | Sanktioner

Nordea Funds Oy ska betala en särskild avgift på 375 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att innehavet av aktier och röster i Systemair Aktiebolag passerat en flaggningsgräns.

Veralda Investment Ltd får avgift för sen flaggning

2018-03-02 | Sanktioner

Veralda Investment Ltd ska betala en särskild avgift på 1 000 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att innehavet av aktier och röster i EWork Group AB passerat en flaggningsgräns.

EU vill förbättra den finansiella folkbildningen

Den europeiska bankmyndigheten, EBA, har tagit fram en rapport som ska göra det enklare att dela och jämföra erfarenheter inom finansiell folkbildning för att kunna utveckla nationella initiativ i EU-länderna.

Eiopa publicerar förslag på ändringar i Solvens 2

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Eiopa, har publicerat den andra delen av det dokumentpaket som ska till Europeiska kommissionen och som rör översynen av solvenskapitalkravet enligt standardformeln under Solvens 2.

Möjlighet att testrapportera enligt DPM 2.7.0.1

Det är nu möjligt att testrapportera enligt EBA:s DPM 2.7.0.1 i systemet Periodisk inrapportering via webb.Testrapportering görs i testfliken.

Fysisk person får avgift för sen anmälan i Diamyd Medical

2018-03-01 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 18 500 kronor för att för sent ha anmält en transaktion av aktier i Diamyd Medical till Finansinspektionen.

Fysisk person får avgift för sen anmälan i Precio Fishbone

2018-03-01 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 28 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner av aktier i Precio Fishbone AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får avgift för sen anmälan i Gomspace Group

2018-03-01 | Sanktioner

A ska betala en särskild avgift på 25 000 kronor för att för sent ha anmält förvärv av aktier i Gomspace Group AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Rethinking Care Sweden och WeSC

A har på värdepappersmarknaden handlat aktier i bolaget Rethinking Care Sweden AB och WeSC AB. A:s affärer har eller kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

Fysisk person får avgift för sen insynsanmälan i NetEnt och Betsson

2018-02-28 | Sanktioner

A ska betala en särskild avgift på 3 000 000 kronor för att för sent ha anmält ett förändrat innehav av aktier i NetEnt AB (publ) och Betsson AB till Finansinspektionen.

FI:s synpunkter på rapporten Finansiell stabilitet – makrotillsyn på rätt sätt?

FI delar Riksrevisionens syn att många delar av makrotillsynen fungerar väl, men att det finns ett antal utvecklingsmöjligheter.

Ibrab AB får avgift för sen anmälan

2018-02-23 | Sanktioner

Ibrab AB ska betala en sanktionsavgift på 47 000 kronor för att för sent ha anmält en Försäljning av aktier i Railcare Group AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får avgift för sen anmälan i Opus Group

2018-02-23 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 12 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner av aktier i Opus Group AB till Finansinspektionen.

Rapportering som gäller minimikrav på nedskrivningsbara skulder

Tio svenska institut ska under året börja rapportera in uppgifter som rör kapitalbasen och nedskrivningsbara skulder. Riksgälden och Finansinspektionen (FI) beskriver här kortfattat vad som gäller och bjuder in till ett informationsmöte den 6 mars.

Kapitalkrav för svenska banker kvartal 4, 2017

FI publicerar i dag kapitalkraven för de tio största svenska bankerna och kreditinstituten vid utgången av det fjärde kvartalet 2017.

Ny senior rådgivare på FI

2018-02-22 | Om FI

Anders Kvist blir senior rådgivare till FI:s generaldirektör.

Förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter om positionslimiter

FI föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:22) om positionslimiter.

Algert Global Equity Market Neutral Master Fund får avgift för sen blankningsanmälan

2018-02-21 | Sanktioner

Algert Global Equity Market Neutral MasterFund, L.P ska betala en särskild avgift på 8 700 kronor för att för sent ha anmält att en kort nettoposition i aktier i Byggmax Group AB hade passerat relevant tröskelvärde för anmälan till Finansinspektionen.

The Mangrove Partners Master Fund får avgift för sen blankningsanmälan

2018-02-20 | Sanktioner

The Mangrove Partners Master Fund Ltd. ska betala en särskild avgift på 20 000 kronor för att för sent ha anmält att en kort nettoposition i aktier i Mycronic AB hade passerat relevant tröskelvärde för anmälan till Finansinspektionen.

The Mangrove Partners Master Fund får avgift för sen blankningsanmälan

2018-02-20 | Sanktioner

The Mangrove Partners Master Fund Ltd. ska betala en särskild avgift på 13 100 kronor för att för sent ha anmält att en kort nettoposition i aktier i Mycronic AB hade passerat relevant tröskelvärde för anmälan till Finansinspektionen.

Laddar sidan