Allt publicerat

Här hittar du allt som har publicerats i olika nyhetslistor på fi.se.

2018

Svenska försäkringsgrupper klarar europeiskt stresstest

Europeiska tillsynsmyndigheten för försäkringsföretag och tjänstepensionsinstitut, Eiopa, har under 2018 genomfört stresstester av europeiska försäkringsgrupper för att pröva deras motståndskraft.

IASB kommer att föreslå ytterligare ändringar i IFRS 17

Vid ett möte den 13 december 2018 diskuterade International Accounting Standards Board (IASB) frågeställningar som de fått om införandet av IFRS 17. Som ett resultat av detta har IASB beslutat att föreslå ändringar i punkt 78 om presentation i balansräkningen.

Finansinspektionen granskar hanteringen av utlämningsärende

2018-12-14 | Pressmeddelanden

Med anledning av de uppgifter som framkommit i Svenska Dagbladet om FI:s hantering av ett utlämningsärende har FI inlett en intern rättslig prövning. Syftet är att säkerställa att ärendet handlagts på ett korrekt sätt.

Ny ordning för redovisningstillsyn från januari 2019

Efter årsskiftet försvinner lagkravet på att en börs ska bedriva redovisningstillsyn. I stället införs en möjlighet till att dela upp ansvaret för denna tillsyn. FI har fortsatt det yttersta ansvaret och befogenhet att ingripa mot överträdelser. Men övervakningen av emittenters regelbundna finansiella information kan lämnas till ett organ med representativa företrädare på redovisningsområdet.

Dagordning den 18 december 2018

2018-12-13 | Om FI

Dagordning för FI:s styrelses sammanträde tisdagen den 18 december 2018.

Nätverket för klimat och finansmarknad fyller ett år

Det internationella nätverket för klimat och finansmarknad, NGFS, firar i dagarna sin ettårsdag och välkomnar samtidigt fem nya medlemmar. Organisationen har därmed växt från åtta medlemmar – däribland Finansinspektionen – till 24 medlemmar och fem observatörer från fem olika kontinenter.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i HMS Networks

2018-12-13 | Sanktioner

AA ska betala en sanktionsavgift med 12 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i HMS Networks AB till Finansinspektionen.

Uppdaterade regler hos Eiopa

Eiopa har gjort ett antal uppdateringar av valideringsreglerna i Solvens 2-rapporteringen. Förändringarna redovisas i dokumentet Solvency 2 List of validations på Eiopas webbplats.

Förändringar i trafikljusrapporteringen

Till följd av en systemuppdatering kommer funktionen Presentation av resultat för trafikljusrapporteringen inte längre att kunna användas. Däremot finns fortfarande Excelmallen, med en motsvarande flik med samma funktionalitet (Totalkrav), tillgänglig.

Anknutna försäkringsförmedlare behöver anmäla till Bolagsverket

2018-12-12 | Nyheter Försäkring

Anknutna försäkringsförmedlare som före den 1 oktober 2018 bedriver försäkringsdistribution vid sidan av sin huvudsakliga verksamhet behöver anmäla detta till Bolagsverket.

Leif Erlandsson Konsult AB får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Intuitive Aerial

2018-12-12 | Sanktioner

Leif Erlandsson Konsult AB ska betala en sanktionsavgift med 20 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med BTU i Intuitive Aerial AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Swedish Orphan Biovitrum

2018-12-12 | Sanktioner

AA ska betala en sanktionsavgift med 18 500 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB till Finansinspektionen.

FI-forum: Översyn och utvärdering av banker

2018-12-11 | FI-forum Bank

FI följde upp föregående års FI- forum av översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP). Årets forum var en fördjupning där vi tog upp hur vi bedömer likviditetsrisk respektive intern styrning och kontroll inom ramen för ÖUP.

FI om kritik i media: Vi ingriper när bristerna är allvarliga

– Vi ingriper när bristerna är allvarliga. Vi delar inte bilden att vi i sex undersökningar hittade så allvarliga brister att det borde ha lett till ingripanden. Det refereras till lösryckta citat i underlag skrivna av enskilda medarbetare. Det handlar alltså inte om FI:s samlade bedömning, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen i en kommentar.

Uppdaterade valideringsregler från EBA

Europeiska bankmyndigheten, EBA, har publicerat en uppdaterad lista med valideringsregler.

Protokoll från möte den 4 december

Protokollet från Finansiella stabilitetsrådets möte den 4 december 2018 finns nu publicerat på rådets webbplats.

Finansinspektionen justerar amorteringskravet

2018-12-11 | Bolån Nyheter Bank

FI:s styrelse har beslutat om två förändringar i amorteringsföreskrifterna. För det första ska företag som har tillstånd att lämna bostadskrediter enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter också omfattas av amorteringskravet. Det införs även en möjlighet att göra undantag för vissa krediter.

Protokoll 2018:10

2018-12-11 | Om FI

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse hos Finansinspektionen, Brunnsgatan 3, Stockholm tisdagen den 13 november 2018.

RTW Master Fund får avgift för sen blankningsanmälan

2018-12-11 | Sanktioner

RTW Master Fund, Ltd ska betala särskild avgift på 4 300 kronor för att för sent ha anmält att en kort nettoposition i Orexo AB hade sjunkit under relevant tröskelvärde för anmälan.

Balyasny Europe Asset Management får avgift för sen blankningsanmälan

2018-12-11 | Sanktioner

Balyasny Europe Asset Management LLP ska betala särskild avgift på 131 200 kronor för att för sent ha anmält att en kort nettoposition i Castellum Aktiebolag hade uppnått relevant tröskelvärde för anmälan.

Exane Asset Management får avgift för sen blankningsanmälan

2018-12-11 | Sanktioner

Exane Asset Management ska betala särskild avgift på 112 500 kronor för att för sent ha anmält att en kort nettoposition i Ahlsell AB hade uppnått relevant tröskelvärde för offentliggörande.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen flaggning i Invuo Technologies

2018-12-11 | Sanktioner

AA ska betala en sanktionsavgift på 868 000 kronor för att för sent ha anmält att innehavet av aktier och röster i Invuo Technologies AB överstigit en flaggningsgräns.

Systemuppgradering i TRS 2-systemet

Onsdagen den 12 december kommer TRS 2-systemet inte att vara tillgängligt på grund av uppgradering till en ny systemversion. Det går fortsatt bra att skicka in transaktionsfiler. Filerna kommer dock först att hämtas från rapportörers FTP-servrar för bearbetning när systemuppgraderingen är klar. Därefter kommer (FF-) feedbackfiler att skapas och skickas ut.

Nils-Henrik Investment AB får sanktionsavgift för sen insynsanmälan

2018-12-10 | Sanktioner

Nils-Henrik Investment AB ska betala en sanktionsavgift med 5 400 000 kronor för att för sent ha anmält avyttring av aktier i Mr Green & Co AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Mr Green & Co

2018-12-10 | Sanktioner

AA ska betala en sanktionsavgift med 2 837 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Mr Green & Co AB till Finansinspektionen.

TRS 2-systemet skapar för tillfället inte FD-filer

För närvarande, fredagen den 7 december, skapar inte TRS 2-systemet några FD-filer (daily feedback).

Penningtvättstillsyn, tillsynsdialog och sanktioner

Med anledning av uppgifter i media om Finansinspektionens penningtvättstillsyn gör Finansinspektionen följande kommentar.

Erik Thedéen: Tillsynens roll på hållbarhetsområdet

”Som tillsynsmyndighet är Finansinspektionens roll att bidra till att finansiella företag beaktar och hanterar risker som kan påverka deras verksamhet, det finansiella systemets funktion och konsumenten. Och olika typer av hållbarhetsrelaterade faktorer skapar den typen av risker. Arbetet med hållbarhet ska därför vara en del av de finansiella företagens riskhantering, och frågorna behöver införlivas i deras styrning och strategiska arbete. De ska därmed också vara en naturlig del av den finansiella tillsynen.” Så inledde Erik Thedéen sitt anförande på Sveriges Finansanalytikers Förening i Stockholm.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Concent Holding

2018-12-07 | Sanktioner

AA ska betala en sanktionsavgift med 80 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Concent Holding AB till Finansinspektionen och för att ha handlat aktier inom trettio dagar innan Concent Holding AB offentliggjorde en bokslutskommuniké.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Tobin Properties

2018-12-07 | Sanktioner

AA ska betala en sanktionsavgift med 14 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Tobin Properties AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får särskild avgift för sen insynsanmälan i Cellimpact

2018-12-07 | Sanktioner

AA ska betala en särskild avgift med 60 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med aktier och teckningsrätter i Cellimpact AB till Finansinspektionen.

FI-tillsyn 9: Bankernas arbete med informations- och cybersäkerhet

2018-12-07 | Fintech Rapporter Bank

Flera banker gör satsningar i arbetet med informations- och cybersäkerhet. Men många har ännu inte fullt ut anpassat sitt arbete till de förändrade förutsättningarna som en ökad digitalisering och ett ökat cyberhot från omvärlden innebär. FI förväntar sig att bankerna fortsatt fokuserar på att utveckla sina förmågor, och att man hanterar och följer upp sina informations- och cybersäkerhetsrisker.

Avstängning av valideringsregel

FI har identifierat felaktigheter i regel BV989. För att möjliggöra rapportering från och med referensdag den 31 december 2018 har FI beslutat att stänga av regeln.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Prolight Diagnostics

AA har handlat aktier i bolaget Prolight Diagnostics AB på ett sätt som har gett eller kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris. AA har inte påvisat att transaktionerna utförts av legitima skäl.

Remissvar om ändring av EU:s fjärde penningtvättsdirektiv

FI ser i huvudsak positivt på förslaget och instämmer till stor del i de överväganden som gjorts. Det finns dock frågor där FI inte instämmer i promemorians förslag eller anser att det behövs ändringar eller förtydliganden.

Kalibrering av stresstest för kapitalplaneringsbufferten 2018

Finansinspektionen redovisar den specifika kalibreringen av riskfaktorer som har tillämpats vid stresstestet av de största företagens kapitalplaneringsbuffertar 2018.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i ISR Immune System Regulation Holding

AA har köpt och sålt aktier i bolaget ISR Immune System RegulationHolding AB på ett sätt som har gett eller kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris. AA har inte påvisat att transaktionerna utförts av legitima skäl.

Dagordning den 11 december 2018

2018-12-05 | Om FI

Dagordning för FI:s styrelses sammanträde tisdagen den 11 december 2018.

Möjlighet att testrapportera enligt Eiopa DPM 2.3.0

Det är nu möjligt att testrapportera enligt Eiopas DPM 2.3.0 i systemet Periodisk inrapportering via webb. Testrapportering görs i testfliken.

FI:s syn på frågor om det andra betaltjänstdirektivet från branschmöte

2018-12-03 | PSD 2 Fintech Nyheter

FI presenterar i en promemoria sin syn på de frågor som diskuterades under ett branschmöte om det andra betaltjänstdirektivet.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Real Holding Sverige

2018-12-03 | Sanktioner

AA ska betala en sanktionsavgift med 72 500 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Real Holding i Sverige AB till Finansinspektionen.

BEngström får sanktionsavgift för sen insynsanmälan

2018-12-03 | Sanktioner

BEngström AB ska betala en sanktionsavgift med 200 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Real Holding i Sverige AB till Finansinspektionen.

BEngström får sanktionsavgift för sen insynsanmälan

2018-12-03 | Sanktioner

BEngström AB ska betala en sanktionsavgift med 86 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Real Holding i Sverige AB till Finansinspektionen.

FI tillämpar riktlinjer för rapportering av statistiska uppgifter om svikliga förfaranden

2018-12-03 | PSD 2 Regler EBA

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI avser följa EBA:s riktlinjer för rapportering av statistiska uppgifter om svikliga förfaranden enligt det andra betaltjänstdirektivet.

EU-samråd om förslag till delegerad förordning om prospekt

2018-11-29 | Prospekt Esma Nyheter

Nu går det att lämna synpunkter på ett förslag från EU-kommissionen till en delegerad förordning kopplad till prospektförordningen.

Nu fakturerar FI de årliga avgifterna

2018-11-29 | Nyheter Om FI

De avgifter som ska betalas till Finansinspektionen av företag som står under FI:s tillsyn eller är registrerade hos FI är nu framräknade för 2018. Fakturor skickas ut i dagarna.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Xbrane Biopharma

2018-11-29 | Sanktioner

En fysisk person ska betala en sanktionsavgift med 200 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Xbrane Biopharma AB till Finansinspektionen.

FI-forum: Värdering av försäkringstekniska avsättningar

2018-11-28 | FI-forum Försäkring

De svenska liv- och skadeförsäkringsföretagen rapporterar varje kvartal in sina försäkringstekniska avsättningar till FI. FI bjöd in till ett FI-forum för att informera om den granskning som FI utför och ge möjlighet till berörda att ställa frågor.

FI-analys 14: Referensräntor i förändring

Referensräntor är centrala på de finansiella marknaderna eftersom de används i många finansiella kontrakt. Därför är det viktigt att de är rättvisande, transparenta och speglar den underliggande marknaden på ett korrekt sätt.

Erik Thedéen: Hushållens skulder och makrotillsynens roll

FI:s generaldirektör Erik Thedéen diskuterade makrotillsyn på konferensen FIN-FSA Conference on EU Regulation and Supervision i Helsingfors. Talet hölls på engelska och kommer att översättas till svenska i efterhand.

EU:s värdepappersmyndighet manar kunder förbereda sig för eventuell hård brexit

2018-11-28 | Esma Nyheter Marknad

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, uppmanar kunder hos kreditvärderingsinstitut och transaktionsregister att förbereda sig inför en eventuell hård Brexit.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Alpha Helix Molecular Diagnostics

AA har handlat aktier i bolaget Alpha Helix Molecular Diagnostics AB mellan två konton som AA kontrollerar. Ett sådant köp av aktier kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien. AA har inte påvisat att transaktionen har utförts av legitima skäl

Instruktionsfilm om elektronisk rapportering av års- och koncernredovisningar

2018-11-27 | Redovisning Esma Nyheter

Europiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat en första instruktionsfilm i en serie om det kommande elektroniska rapporteringsformatet ESEF (European Single Electronic Format). Filmen ger en introduktion till hur emittenter som omfattas av redovisningstillsyn ska skicka in sina års- och koncernredovisningar till de nationella myndigheterna. I Sverige är det FI som kommer att ta emot dessa rapporter.

FI startar webbenkät om hur försäkringsföretag införlivat Solvens 2

FI granskar hur försäkringsföretagen har införlivat de fyra centrala funktionerna efter att Solvens 2-regelverket trätt i kraft.

Finansiella stabilitetsrådet träffas 4 december

Tisdagen den 4 december träffas företrädare för regeringen, Finansinspektionen, Riksbanken samt Riksgälden för möte i Finansiella stabilitetsrådet.

Hound Partners får avgift för sen blankningsanmälan

2018-11-27 | Sanktioner

Hound Partners, LLC ska betala särskild avgift på 8 700 kronor för att för sent ha anmält att en kort nettoposition i Intrum Justitia AB hade sjunkit under relevant tröskelvärde för offentliggörande.

Brenner West Capital Advisors får avgift för sen blankningsanmälan

2018-11-27 | Sanktioner

Brenner West Capital Advisors, LP ska betala särskild avgift på 5 000 kronor för att för sent ha anmält att en kort nettoposition i Dometic Group AB hade uppnått relevant tröskelvärde för anmälan.

Quentec Asset Management får avgift för sen blankningsanmälan

2018-11-27 | Sanktioner

Quentec Asset Management, LLC ska betala särskild avgift på 10 000 kronor för att för sent ha anmält att en kort nettoposition i Fingerprint Cards AB hade sjunkit under relevant tröskelvärde för offentliggörande.

Vega Holdco får sanktionsavgift för sen flaggning i Hembla

2018-11-27 | Sanktioner

Vega Holdco S.à.r.l. ska betala en sanktionsavgift på 420 000 kronor för att för sent ha anmält att dess innehav av aktier och röster i Hembla AB passerat en flaggningsgräns

Laddar sidan