Allt publicerat

Här hittar du allt som har publicerats i olika nyhetslistor på fi.se.

2020

Eiopa-rapport om tillsyn av och regler om produkttillsyn och produktstyrning

2020-10-22 | Regler Eiopa Nyheter

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) har publicerat en rapport som beskriver tillsynen av reglerna om produkttillsyn och produktstyrning. Rapporten kan också ge försäkringsföretag och försäkringsförmedlare stöd vid genomförandet av dessa regler.

Ny nationell anpassning av valideringsregler

Finansinspektionen har gjort ytterligare anpassningar till ett antal valideringsregler.

FI-tillsyn 20: Distribution av livförsäkringar

Merparten av distributionen av livförsäkringar sker genom externa distributionskanaler. Det är därför viktigt att försäkringsföretagen tar sitt ansvar för att välja lämpliga distributionskanaler för den målmarknad de definierat och följer upp att försäkringsprodukterna distribueras till rätt målgrupp.

Henrik Braconiers tal på SNS/SHOF Finance Panel: Corporate Finance in a Low Interest Rate Environment

Henric Braconier, FI:s chefsekonom, talade om risker kopplade till de låga räntorna på SNS/SHOFs finanspanel. Talet hölls på engelska och kommer att översättas till svenska i efterhand.

Suvretta Capital Management LLC får avgift för sen blankningsanmälan i H&M

2020-10-19 | Sanktioner

Suvretta Capital Management LLC ska betala en särskild avgift på 25 000 kronor för att för sent ha anmält att en kort nettoposition av aktier i H&M Hennes & Mauritz AB uppnått ett relevant tröskelvärde för anmälan.

Årets beslut om ändring av vissa skadelivräntor

2020-10-19 | Nyheter Försäkring

Skadelivräntor värdesäkras genom ett index som bygger på förändringar i prisbasbeloppet. Finansinspektionen fastställer varje år de procenttal som skadelivräntan ska ändras med.

Remissvar om genomförande av EU:s visselblåsardirektiv

FI har svarat på en remiss från Arbetsmarknadsdepartementet om genomförande av EU:s visselblåsardirektiv enligt betänkandet Ökad trygghet för visselblåsare.

Remisspromemoria – komplettering av ändrade föreskrifter om insättningsgaranti

Riksgälden har kompletterat ett tidigare förslag till ändringar i de föreskrifter som styr vilka avgifter som banker (och vissa andra institut) måste betala till staten för insättningsgarantin. FI tillstyrker att beräkningsmetoder och grundläggande definitioner av riskindikatorerna i avgiftsmodellen ska framgå av föreskriften.

Ruane, Cunniff & Goldfarb får sanktionsavgift för sen flaggning i Boozt AB

2020-10-16 | Sanktioner

Ruane, Cunniff & Goldfarb L.P.ska betala sanktionsavgift på 25 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att dess innehav av aktier och röster i Boozt AB har passerat över en flaggningsgräns.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Golden Heights

2020-10-15 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 340 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med obligationer i Golden Heights Aktiebolag (publ) till Finansinspektionen.

Albrektsund får sanktionsavgift för sen insynsanmälan

2020-10-15 | Sanktioner

Albrektsund Förvaltningsaktiebolag ska betala en sanktionsavgift på 200 000 kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla förvärv av BTA i Irisity AB till Finansinspektionen.

Protokoll 2020:13

2020-10-15 | Om FI

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse tisdagen den 15 september 2020.

Protokoll 2020:12

2020-10-15 | Om FI

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse torsdagen den 25 juni 2020.

Protokoll 2020:11

2020-10-15 | Om FI

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse onsdagen den 17 juni 2020.

Protokoll 2020:10

2020-10-15 | Om FI

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse tisdagen den 2 juni 2020.

Protokoll 2020:9

2020-10-15 | Om FI

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse tisdagen den 19 maj 2020.

Ny rapport tittar på FI:s arbete med intressekonflikter

2020-10-15 | Nyheter Om FI

FI har regler, riktlinjer och arbetsprocesser för att motverka intressekonflikter men behöver ha mer interna utbildningar och bli bättre på att dokumentera och följa upp hur reglerna efterlevs. Det menar Riksrevisionen i en rapport som publiceras i dag och som FI välkomnar.

FI-analys 23: Kan obligationsmarknaden dämpa kreditcykeln?

Icke-finansiella företags tillgång till krediter är centralt för den finansiella stabiliteten, särskilt under finansiella krisperioder. Under senare år har marknaden för företagsobligationer vuxit stadigt och spelar numera en viktig roll för företagens finansiering. Den här analysen visar att det inte har varit lättare att emittera företagsobligationer i svenska kronor under finansiella krisperioder än att ta banklån. Mönstret avviker från tidigare studier som gjorts om USA och euroområdet.

Ändrade regler om koncernredovisning

2020-10-14 | IFRS 17 Regler Nyheter

FI har beslutat att ändra reglerna om koncernredovisning för onoterade försäkringsföretag, tjänstepensionsföretag och finansiella holdingföretag. FI tar bort kravet på att dessa företag ska tillämpa IAS-förordningen (full IFRS) i sin koncernredovisning.

Nya regler för vissa försäkringsföreningar med undantag

FI har beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd för vissa försäkringsföreningar som har undantag.

AK Nordic AB får anmärkning och sanktionsavgift

2020-10-14 | Sanktioner Bank

AK Nordic AB får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 20 miljoner kronor.

AK Nordic får en anmärkning och sanktionsavgift

2020-10-14 | Pressmeddelanden Bank

Finansinspektionen (FI) ger kreditmarknadsbolaget AK Nordic AB en anmärkning. Bolaget ska också betala en sanktionsavgift på 20 miljoner kronor.

Tryggandegrunderna: Ränta och avkastningsskatt – antaganden för 2021

2020-10-13 | Nyheter Försäkring

FI publicerar härmed de antaganden om räntefot och avdrag för avkastningsskatt som ska gälla för 2021 enligt föreskrifter om försäkringstekniska grunder, de så kallade tryggandegrunderna (FFFS 2007:24).

Lättare hitta frågor och svar om rapportering

Nu har det blivit lättare att hitta frågor och svar om den rapportering som företag gör till Finansinspektionen. Vi har också förbättrat strukturen för hur dessa frågor och svar presenteras för att göra informationen mer överskådlig.

WIW: Låt dig inte luras

Den här veckan är World Investor Week (WIW), en temavecka som arrangeras på initiativ av Iosco, den internationella organisationen för värdepapperstillsyn. Det är en veckolång global kampanj för att öka medvetenheten om vikten av kunskap inom sparande och investeringar.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Note AB

2020-10-12 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 20 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att hans innehav av aktier och röster i Note AB överstigit en flaggningsgräns.

Driftavbrott i TRS 2 för underhåll

Fredagen den 16 oktober kommer TRS 2 att vara avstängt för underhåll mellan kl 13.00 och 16.00.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Idogen

A har handlat aktier i bolaget Idogen AB på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktierna. A har inte påvisat att handeln har utförts av legitima skäl.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan

2020-10-08 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 200 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med uniträtter, BTU, och aktier i bolag där han varit en person i ledande ställning till Finansinspektionen.

StrateVic Finance Group får sanktionsavgift för sena uppgifter om ökning av antalet aktier och röster

2020-10-08 | Sanktioner

StrateVic Finance Group AB ska betala sanktionsavgift på 200 000 kronor för överträdelse av skyldigheten att i rätt tid offentliggöra uppgifter om ökning av antalet aktier och röster i StrateVic Finance Group AB.

Laddar sidan