Övriga rapporter

Utöver FI:s återkommande rapporter tar vi även fram flera andra rapporter. Till exempel om penningtvättsfrågor, hållbarhet och miljö samt ekonomi.

2015

Gräsrotsfinansiering i Sverige

Alternativa finansieringsformer kan ha en positiv inverkan på konkurrensen och effektiviteten på finansmarknaden genom att möjliggöra att fler projekt kan få finansiering även om exempelvis bankerna inte skulle medge ett lån. Samtidigt innebär gräsrotsfinansiering vissa risker för konsumenter.

Tar bankerna hänsyn till hållbarhet och miljö i sin kreditgivning?

FI har på regeringens uppdrag kartlagt de nio största bankernas interna regler om kreditgivning till företag utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Slutsatserna av denna genomgång publiceras i rapporten ”Miljö- och hållbarhetsperspektiv i kreditgivning till företag” som lämnas in till regeringen i dag.

Risker i livförsäkringsföretag till följd av långvarigt låga räntor

2015-11-18 | Rapporter Försäkring

FI bedömer att svenska livföretag kan hantera ett fortsatt lågt ränteläge, efter att ha granskat ett antal utvalda företag.

2014

Redovisningstillsyn

2014-10-15 | Rapporter

FI ska se till att den svenska tillsynen av regelbunden finansiell information håller en hög och jämn kvalitet.

Försäkringsbarometern 1, 2014: Solvenskvoterna minskar

2014-09-25 | Rapporter

Situationen i de svenska försäkringsföretagen och tjänstepensionskassorna har försämrats något under det första halvåret 2014. Solvenskvoterna minskade för livförsäkringsföretagen men höll sig nästan på samma nivå för skadeförsäkringsföretagen. Inget företag rapporterade en solvenskvot under 1 per den 30 juni 2014.

Kreditmarknadsbarometern 2, 2014: Utlåningen till svenska företag ökar

2014-09-04 | Rapporter Bank

Storbankernas utlåning till allmänheten ökade med 5,5 procent, vilket är en oförändrad tillväxt. Storbankernas utlåning till svenska företag ökade med 4,2 procent, den största ökningen sedan 2011.

Kreditmarknadsbarometern 1, 2014: Inlåningen ökar

2014-06-03 | Rapporter

Inlåningen från allmänheten ökade i samtliga bolagsgrupper. Vid utgången av det första kvartalet uppgick den årliga tillväxten i inlåningen till 9,4 procent.

Försäkringsbarometern 2, 2013: Solvensen fortsätter förbättras

2014-04-24 | Rapporter

Solvenssituationen i de svenska försäkringsföretagen och tjänstepensionskassorna förbättrades även under det andra halvåret 2013. Solvenskvoterna ökade för såväl livförsäkringsföretagen som för skade­försäkringsföretagen.

Nationell rapport om finansiering av terrorism lämnad till regeringen

2014-03-28 | Rapporter

I dag har FI tillsammans med 16 andra myndigheter och organisationer lämnat över en nationell bedömning av riskerna för finansiering av terrorism i Sverige till regeringen.

Kreditmarknadsbarometern 4, 2013: Fortsatt ökande vinster

2014-03-21 | Rapporter

Vinsterna i de redovisade bolagsgrupperna fortsatte att stiga och uppgick under det fjärde kvartalet till 27 miljarder kronor. Totalt uppgick rörelseresultatet under 2013, i de redovisade bolagsgrupperna, till drygt 106 miljarder kronor.

Laddar sidan