Allt publicerat

Här hittar du allt som har publicerats i olika nyhetslistor på fi.se.

2018

Esma påminner värdepappersbolag och kreditföretag om att hålla kunder informerade om eventuella konsekvenser av brexit

2018-12-21 | Brexit Esma Nyheter

Europeiska värdepappers- och marknads myndigheten (Esma) har den 19 december 2018 publicerat ett yttrande i vilket de påminner värdepappersbolag och kreditinstitut om deras skyldighet att tillhandahålla kunder information om de konsekvenser brexit kan få för dem.

Avstängning av valideringsregler

Finansinspektionen har stängt av ett antal valideringsregler där det upptäckts felaktigheter. Detta för att möjliggöra rapportering per referensdag 31 december 2018.

Fler än 1 000 nya varningar för oseriösa aktörer 2018

2018-12-21 | Nyheter Konsumentskydd

FI har varnat för över 1 000 oseriösa företag under 2018, det är i nivå med föregående år. Antalet nya varningar för aktörer som verkar utan tillstånd ligger alltså på kvar på en hög nivå.

Uppdaterade frågor och svar om regler för referensvärden

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat uppdaterade frågor och svar om Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 (benchmarkförordningen, BMR).

Finansinspektionens hantering av frågor om molntjänster

FI presenterar i detta dokument en kort sammanfattning av var vi står i dag när det gäller de frågor och utmaningar som branschen upplever i samband med molntjänster och utlagd verksamhet. FI kommer att invänta Europeiska bankmyndighetens (EBA) kommande riktlinjer på området innan vi själva tar fram ytterligare information kring dessa frågor.

Testrapportering i TRS 2-systemet enligt Esmas nya xml-schema och valideringsregler

TRS 2-systemets testmiljö kommer inte vara tillgänglig måndagen den 7 januari 2019 på grund av uppgradering till en ny systemversion. Från och med tisdagen den 8 januari 2019 kommer Finansinspektionen tillhandahålla möjligheten att testa Esmas nya xml-schema och valideringsregler i TRS 2-testmiljön.

Incidentrapportering till MSB för NIS-leverantörer

MSB:s föreskrifter samt vägledningar för incidentrapportering publiceras på msb.se idag 20 december 2018.

Henderson Global Investors Limited får avgift för sen blankningsanmälan

2018-12-20 | Sanktioner

Henderson Global Investors Limited ska betala särskild avgift på 8 700 kronor för att för sent ha anmält att en kort nettoposition i SAS AB hade uppnått relevant tröskelvärde för anmälan.

Criterion Capital Management får avgift för sen blankningsanmälan

2018-12-20 | Sanktioner

Criterion Capital Management, LLC ska betala särskild avgift på 10 000 kronor för att för sent ha anmält att en kort nettoposition i Fingerprint Cards AB hade sjunkit under relevant tröskelvärde för anmälan.

Harbing Management får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Scandinavian Real Heart

2018-12-20 | Sanktioner

Harbing Management AB ska betala en sanktionsavgift med 15 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med BTA i Scandinavian Real Heart AB till Finansinspektionen.

Otus Capital Management Limited får sanktionsavgift för sen flaggning i Strax AB

2018-12-20 | Sanktioner

Otus Capital Management Limited ska betala en sanktionsavgift på 240 000 kronor för att för sent ha anmält att dess innehav av aktier och röster i Strax AB överstigit en flaggningsgräns.

JPMorgan Asset Management får avgift för sen blankningsanmälan

2018-12-20 | Sanktioner

JP Morgan Asset Management (UK) Ltd ska betala särskild avgift på 2 500 000 kronor för att för sent ha anmält att en kort nettoposition i Tele2 AB har sjunkit under relevant tröskelvärde för offentliggörande.

Remissvar: Möjlighet för värdepappersföretag i tredjeland att under viss tid tillhandahålla tjänster utan krav på tillstånd och vissa betaltjänstfrågor

2018-12-19 | Remissvar Marknad

Vad gäller förslaget i avsnitt 3 om möjlighet för värdepappersföretag i tredjeland att under viss tid tillhandahålla tjänster utan krav på tillstånd, tillstyrker Finansinspektionen promemorians förslag.

Ny avgift för FI:s redovisningstillsyn

Från och med den 1 januari 2019 kommer de emittenter som avses i 16 kap. 1 § första stycket lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden att betala en årlig avgift på 10 000 kr till FI. Ändringen framgår av den ändringsförordning som regeringen i dag har publicerat.

EU antar teknisk standard om enhetligt elektroniskt rapporteringsformat

2018-12-19 | Esef Redovisning Nyheter

Europeiska kommissionen har antagit Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (Esma) tekniska standard om ett enhetlig elektroniskt rapporteringsformat (Esef) som delegerad förordning. Reglerna påverkar alla emittenter som står under redovisningstillsyn och berör års- och koncernredovisningar för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2020 eller senare.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Recyctec Holding

AA har handlat aktier i bolaget Recyctec Holding AB på ett sätt som har gett eller kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris. AA har inte påvisat att transaktionerna utförts av legitima skäl.

Dalton Strategic Partnership får avgift för sen blankningsanmälan

2018-12-19 | Sanktioner

Dalton Strategic Partnership LLP ska betala särskild avgift på 5 000 kronor för att för sent ha anmält att en kort nettoposition i Clas Ohlson Aktiebolag hade sjunkit under relevant tröskelvärde för anmälan.

Cigogne Management får avgift för sen blankningsanmälan

2018-12-19 | Sanktioner

Cigogne Management S.A. ska betala särskild avgift på 8 700 kronor för att för sent ha anmält att en kort nettoposition i SAS AB hade passerat relevant tröskelvärde för anmälan.

AreBe får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Camanio Care

2018-12-19 | Sanktioner

AreBe Group AB ska betala en sanktionsavgift på 21 250 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med BTA i Camanio Care AB till Finansinspektionen.

Orsa-rapport senast 14 januari 2019

I enlighet med artikel 312 i EU-förordningen 2015/35 ska tillsynsrapporten över den egna risk- och solvensbedömningen (Orsa) vara FI tillhanda inom två veckor efter beslutad bedömning, vilket innebär senast den 14 januari 2019.

AWTRAMS får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Intuitive Aerial

2018-12-18 | Sanktioner

AWTRAMS AB ska betala en sanktionsavgift med 37 500 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med BTU i Intuitive Aerial AB till Finansinspektionen.

FI följer EU-riktlinjer om lämplighetskraven i Mifid 2

2018-12-18 | Nyheter Mifid Marknad

FI har meddelat Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma), att FI avser att följa Esmas riktlinjer om vissa aspekter av lämplighetskraven i Mifid 2.

Protokoll 2018:12

2018-12-18 | Om FI

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse hos Finansinspektionen, Brunnsgatan 3, Stockholm tisdagen den 18 december 2018.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Fastighets Aktiebolaget Trianon

2018-12-18 | Sanktioner

AA ska betala en sanktionsavgift med 18 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Fastighets Aktiebolaget Trianon till Finansinspektionen.

FI-podden 13: "Konsumenter ska få de försäkringar som passar dem"

Avsnitt 13 av FI-podden handlar om de nya regler för försäkringsdistribution som gäller sedan 1 oktober.

FI har inte manipulerat allmänna handlingar

2018-12-18 | Pressmeddelanden

– Påståenden att Finansinspektionen (FI) skulle ha manipulerat allmänna handlingar om penningtvättsärenden som Svenska Dagbladet begärt ut stämmer inte, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen. En intern rättslig utredning som FI i dag publicerar visar att handlingarna och utlämningen hanterats på ett korrekt sätt. FI:s styrelse har på ett extrainsatt möte informerats om ärendet och dess hantering.

Kapitalkrav för förvärvade fallerade exponeringar

Finansinspektionen (FI) har fått frågor om vilken riskvikt förvärvade fallerade exponeringar ska ges när schablonmetoden för kreditrisker tillämpas. FI vill därför ge följande svar till de företag som berörs.

Avstängning av valideringsregler

FI har stängt av ett antal valideringsregler där det upptäckts felaktigheter. Detta för att möjliggöra rapportering per referensdag den 31 december 2018.

Svenska försäkringsgrupper klarar europeiskt stresstest

Europeiska tillsynsmyndigheten för försäkringsföretag och tjänstepensionsinstitut, Eiopa, har under 2018 genomfört stresstester av europeiska försäkringsgrupper för att pröva deras motståndskraft.

IASB kommer att föreslå ytterligare ändringar i IFRS 17

Vid ett möte den 13 december 2018 diskuterade International Accounting Standards Board (IASB) frågeställningar som de fått om införandet av IFRS 17. Som ett resultat av detta har IASB beslutat att föreslå ändringar i punkt 78 om presentation i balansräkningen.

Finansinspektionen granskar hanteringen av utlämningsärende

2018-12-14 | Pressmeddelanden

Med anledning av de uppgifter som framkommit i Svenska Dagbladet om FI:s hantering av ett utlämningsärende har FI inlett en intern rättslig prövning. Syftet är att säkerställa att ärendet handlagts på ett korrekt sätt.

Ny ordning för redovisningstillsyn från januari 2019

Efter årsskiftet försvinner lagkravet på att en börs ska bedriva redovisningstillsyn. I stället införs en möjlighet till att dela upp ansvaret för denna tillsyn. FI har fortsatt det yttersta ansvaret och befogenhet att ingripa mot överträdelser. Men övervakningen av emittenters regelbundna finansiella information kan lämnas till ett organ med representativa företrädare på redovisningsområdet.

Dagordning den 18 december 2018

2018-12-13 | Om FI

Dagordning för FI:s styrelses sammanträde tisdagen den 18 december 2018.

Nätverket för klimat och finansmarknad fyller ett år

Det internationella nätverket för klimat och finansmarknad, NGFS, firar i dagarna sin ettårsdag och välkomnar samtidigt fem nya medlemmar. Organisationen har därmed växt från åtta medlemmar – däribland Finansinspektionen – till 24 medlemmar och fem observatörer från fem olika kontinenter.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i HMS Networks

2018-12-13 | Sanktioner

AA ska betala en sanktionsavgift med 12 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i HMS Networks AB till Finansinspektionen.

Uppdaterade regler hos Eiopa

Eiopa har gjort ett antal uppdateringar av valideringsreglerna i Solvens 2-rapporteringen. Förändringarna redovisas i dokumentet Solvency 2 List of validations på Eiopas webbplats.

Förändringar i trafikljusrapporteringen

Till följd av en systemuppdatering kommer funktionen Presentation av resultat för trafikljusrapporteringen inte längre att kunna användas. Däremot finns fortfarande Excelmallen, med en motsvarande flik med samma funktionalitet (Totalkrav), tillgänglig.

Anknutna försäkringsförmedlare behöver anmäla till Bolagsverket

2018-12-12 | Nyheter Försäkring

Anknutna försäkringsförmedlare som före den 1 oktober 2018 bedriver försäkringsdistribution vid sidan av sin huvudsakliga verksamhet behöver anmäla detta till Bolagsverket.

Leif Erlandsson Konsult AB får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Intuitive Aerial

2018-12-12 | Sanktioner

Leif Erlandsson Konsult AB ska betala en sanktionsavgift med 20 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med BTU i Intuitive Aerial AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Swedish Orphan Biovitrum

2018-12-12 | Sanktioner

AA ska betala en sanktionsavgift med 18 500 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB till Finansinspektionen.

FI-forum: Översyn och utvärdering av banker

2018-12-11 | FI-forum Bank

FI följde upp föregående års FI- forum av översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP). Årets forum var en fördjupning där vi tog upp hur vi bedömer likviditetsrisk respektive intern styrning och kontroll inom ramen för ÖUP.

FI om kritik i media: Vi ingriper när bristerna är allvarliga

– Vi ingriper när bristerna är allvarliga. Vi delar inte bilden att vi i sex undersökningar hittade så allvarliga brister att det borde ha lett till ingripanden. Det refereras till lösryckta citat i underlag skrivna av enskilda medarbetare. Det handlar alltså inte om FI:s samlade bedömning, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen i en kommentar.

Uppdaterade valideringsregler från EBA

Europeiska bankmyndigheten, EBA, har publicerat en uppdaterad lista med valideringsregler.

Protokoll från möte den 4 december

Protokollet från Finansiella stabilitetsrådets möte den 4 december 2018 finns nu publicerat på rådets webbplats.

Finansinspektionen justerar amorteringskravet

2018-12-11 | Bolån Nyheter Bank

FI:s styrelse har beslutat om två förändringar i amorteringsföreskrifterna. För det första ska företag som har tillstånd att lämna bostadskrediter enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter också omfattas av amorteringskravet. Det införs även en möjlighet att göra undantag för vissa krediter.

Protokoll 2018:10

2018-12-11 | Om FI

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse hos Finansinspektionen, Brunnsgatan 3, Stockholm tisdagen den 13 november 2018.

RTW Master Fund får avgift för sen blankningsanmälan

2018-12-11 | Sanktioner

RTW Master Fund, Ltd ska betala särskild avgift på 4 300 kronor för att för sent ha anmält att en kort nettoposition i Orexo AB hade sjunkit under relevant tröskelvärde för anmälan.

Balyasny Europe Asset Management får avgift för sen blankningsanmälan

2018-12-11 | Sanktioner

Balyasny Europe Asset Management LLP ska betala särskild avgift på 131 200 kronor för att för sent ha anmält att en kort nettoposition i Castellum Aktiebolag hade uppnått relevant tröskelvärde för anmälan.

Exane Asset Management får avgift för sen blankningsanmälan

2018-12-11 | Sanktioner

Exane Asset Management ska betala särskild avgift på 112 500 kronor för att för sent ha anmält att en kort nettoposition i Ahlsell AB hade uppnått relevant tröskelvärde för offentliggörande.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen flaggning i Invuo Technologies

2018-12-11 | Sanktioner

AA ska betala en sanktionsavgift på 868 000 kronor för att för sent ha anmält att innehavet av aktier och röster i Invuo Technologies AB överstigit en flaggningsgräns.

Systemuppgradering i TRS 2-systemet

Onsdagen den 12 december kommer TRS 2-systemet inte att vara tillgängligt på grund av uppgradering till en ny systemversion. Det går fortsatt bra att skicka in transaktionsfiler. Filerna kommer dock först att hämtas från rapportörers FTP-servrar för bearbetning när systemuppgraderingen är klar. Därefter kommer (FF-) feedbackfiler att skapas och skickas ut.

Protokoll 2018:11

2018-12-11 | Om FI

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse hos Finansinspektionen, Brunnsgatan 3, Stockholm tisdagen den 11 december 2018.

Nils-Henrik Investment AB får sanktionsavgift för sen insynsanmälan

2018-12-10 | Sanktioner

Nils-Henrik Investment AB ska betala en sanktionsavgift med 5 400 000 kronor för att för sent ha anmält avyttring av aktier i Mr Green & Co AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Mr Green & Co

2018-12-10 | Sanktioner

AA ska betala en sanktionsavgift med 2 837 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Mr Green & Co AB till Finansinspektionen.

TRS 2-systemet skapar för tillfället inte FD-filer

För närvarande, fredagen den 7 december, skapar inte TRS 2-systemet några FD-filer (daily feedback).

Penningtvättstillsyn, tillsynsdialog och sanktioner

Med anledning av uppgifter i media om Finansinspektionens penningtvättstillsyn gör Finansinspektionen följande kommentar.

Erik Thedéen: Tillsynens roll på hållbarhetsområdet

”Som tillsynsmyndighet är Finansinspektionens roll att bidra till att finansiella företag beaktar och hanterar risker som kan påverka deras verksamhet, det finansiella systemets funktion och konsumenten. Och olika typer av hållbarhetsrelaterade faktorer skapar den typen av risker. Arbetet med hållbarhet ska därför vara en del av de finansiella företagens riskhantering, och frågorna behöver införlivas i deras styrning och strategiska arbete. De ska därmed också vara en naturlig del av den finansiella tillsynen.” Så inledde Erik Thedéen sitt anförande på Sveriges Finansanalytikers Förening i Stockholm.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Concent Holding

2018-12-07 | Sanktioner

AA ska betala en sanktionsavgift med 80 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Concent Holding AB till Finansinspektionen och för att ha handlat aktier inom trettio dagar innan Concent Holding AB offentliggjorde en bokslutskommuniké.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Tobin Properties

2018-12-07 | Sanktioner

AA ska betala en sanktionsavgift med 14 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Tobin Properties AB till Finansinspektionen.

Laddar sidan