Delning av fonder

Om ett fondbolag eller annat företag med tillstånd att driva fondverksamhet vill dela en värdepappersfond kan detta ske efter tillstånd från FI, enligt 8 kap. 25 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Tillstånd till en delning ska lämnas om åtgärden kan anses vara förenlig med fondandelsägarnas intressen.

Avgift

En avgift på 20 400 kronor ska betalas till FI. 

Handläggningstid

FI fattar beslut inom 90 dagar från det att en fullständig ansökan har lämnats in och avgiften har registrerats av FI.FI påbörjar handläggningen av ärendet när avgiften kommit in.

Övrig information

Ett företag som har fått tillstånd till en delning ska genast underrätta andelsägarna om den planerade åtgärden och om Finansinspektionens beslut. Denna information ska också finnas tillgänglig hos företaget och hos förvaringsinstitutet.

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Senast granskad: 2020-03-23
Laddar sidan