Godkännande av nya fondbestämmelser

Fondbolag får förvalta värdepappersfonder. Förvaltningsbolag som får driva verksamhet i Sverige enligt 1 kap. 6 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF) får förvalta värdepappersfonder.

När ett företag vill bilda en ny fond, måste Finansinspektionen först godkänna fondbestämmelserna enligt 4 kap. 8 och 9 § LVF. Fondbestämmelserna ska upprättas i enlighet med 23 kap. FFFS 2013:9.

För varje värdepappersfond ska det dessutom finnas en aktuell informationsbroschyr och ett aktuellt faktablad. Bestämmelser om innehållet i informationsbroschyrer finns i 18 kap. FFFS 2013:9. Bestämmelser om innehållet i och utformningen av faktablad finns i Kommissionens förordning (EU) nr 583/2010 av den 1 juli 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG rörande basfakta för investerare och villkor som ska uppfyllas när faktablad med basfakta för investerare eller prospekt erbjuds på annat varaktigt medium än papper eller på en webbplats.

Ansökan ska innehålla

  • fondbestämmelser för den nya värdepappersfonden
  • uppgift om vid vilket styrelsemöte fondbestämmelserna fastställdes, till exempel ett styrelseprotokoll
  • ett aktuellt faktablad och en aktuell informationsbroschyr för varje fond
  • de handlingar som avses i 5 a kap. 5 § andra stycket LVF, om ansökan avser en matarfond
  • skickas ansökan med mejl och omfattar flera fonder underlättar det för vår hantering om ni skickar ett separat ansökningsmejl per fond.

En ansökan från ett förvaltningsbolag om att förvalta en värdepappersfond ska också innehålla

  • intyg om att förvaltningsbolaget i sitt hemland har tillstånd att förvalta fondföretag av motsvarande slag som den värdepappersfond som ska förvaltas
  • det avtal med förvaringsinstitutet som avses i 3 kap. 4 § LVF samt uppgifter om eventuella uppdrag som förvaltningsbolaget har lämnat till någon annan att förvalta värdepappersfonden eller sköta därmed sammanhängande administration. (Dessa uppgifter behöver inte lämnas om förvaltningsbolaget redan förvaltar en värdepappersfond och tidigare har lämnat samma uppgifter till Finansinspektionen.)

Avgift

En avgift på 35 000 kronor ska betalas till FI. 

Handläggningstid

FI fattar beslut inom 60 dagar från det att en fullständig ansökan har lämnats in och avgiften har registrerats av FI.

Läs mer 

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Senast granskad: 2021-07-01
Laddar sidan