Underrättelse av fondföretag om marknadsföring av andelar i företaget i Sverige (1 kap. 7 § LVF)

Ett fondföretag som hör hemma inom EES och som i sitt hemland har sådant tillstånd som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondbolag) får marknadsföra andelar i företaget här i Sverige utan särskilt tillstånd.

Fondföretaget ska underrätta den behöriga myndigheten i hemlandet innan verksamheten påbörjas.

Ett fondföretag som marknadsför andelar i företaget i Sverige enl. 1 kap.  7 § LVF ska, till investerare tillhandahålla företagets faktablad på svenska samt företagets informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse på svenska och engelska (32 kap. 5-6 §§ FFFS 2013:)

Avgift

Ingen avgift tas ut.

Handläggningstid

Verksamheten får inledas den dag fondföretaget får meddelande från den behöriga myndigheten i företagets hemland om att information om marknadsföringen har lämnats över till FI.

Ändring av verksamheten

Om fondföretaget avser att ändra informationen om marknadsföring efter det att verksamheten inletts ska företaget skriftligen underrätta FI innan ändringen genomförs. Fondföretaget ska även meddela FI om ändringar i handlingar som lämnats tillsammans med underrättelsen.

 

Läs mer

Senast granskad: 2020-08-12
Laddar sidan