Fusion av fonder

Om ett fondbolag eller annat bolag med tillstånd att driva fondverksamhet vill lägga samman värdepappersfonder (fusion) kan detta ske efter tillstånd från FI, enligt 8 kap. lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF).

En värdepappersfond får också läggas samman med ett fondföretag som i sitt hemland har sådant tillstånd som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG (gränsöverskridande fusion).

Sammanläggning kan ske på två sätt:

  1. en eller flera fonder uppgår i en befintlig fond (absorption)
  2. två eller flera fonder läggs samman och bildar en ny övertagande fond (kombination)

Följande handlingar ska lämnas in tillsammans med ansökan

  • fusionsplan enligt 8 kap. 3 § LVF
  • utlåtande av förvaringsinstitutet enligt 8 kap. 5 § LVF
  • revisorns yttrande enligt 8 kap. 6 § LVF
  • den information som ska tillhandahållas andelsägarna enligt 8 kap. 8 § LVF och 27 kap. FFFS 2013:9

För att underlätta handläggningen bör även fondbestämmelser och faktablad för de fonder som ingår i fusionen lämnas in.

Vid en gränsöverskridande fusion ska ansökan även innehålla det övertagande fondföretagets informationsbroschyr och faktablad samt den information som ska tillhandahållas dess andelsägare. Handlingarna ska vara upprättade på ett språk som är officiellt i det övertagande fondföretagets hemland eller på ett annat språk som har godkänts av den behöriga myndigheten i fondföretagets hemland.

Avgift

En avgift på 20 400 kronor ska betalas till FI. 

Handläggningstid

FI fattar beslut om fusion av värdepappersfonder inom 20 arbetsdagar under förutsättning att ansökan är fullständig och avgiften har registrerats av FI.

Övrig information

Det företag som förvaltar den övertagande fonden ska underrätta FI när fusionen har genomförts och offentliggöra genomförandet på sin webbplats. Av underrättelsen till FI ska framgå vilket datum den nya fonden har startat och de gamla fonderna har upphört, alternativt vilket datum då fonden/fonderna uppgick i den absorberande fonden. När fusionen har genomförts ska även ett intyg om det fastställda utbytesförhållandet lämnas in. Intyget ska vara upprättat av en godkänd eller auktoriserad revisor eller av ett registrerat revisionsbolag.

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Senast granskad: 2020-03-23
Laddar sidan