Ledningsprövning

Ett fondbolag ska underrätta Finansinspektionen (FI) när en ny styrelseordförande, styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör eller verkställande direktörs ställföreträdare utses.

Av anmälan ska framgå

  • bolagets namn
  • information om hur ledningens sammansättning förändrats (nya, avgående, byten)
  • namn, personnummer och befattning/uppdrag på de som ska ledningsprövas
  • uppgift om ledningspersonernas eventuella intressekonflikter och hur bolaget tänkt att hantera dessa.

Till anmälan ska följande handlingar bifogas

Ifyllda och underskrivna blanketter, se bilaga 3-4 FFFS 2013:9.

Avgift

Avgiften för ledningsprövning är 15 000 kronor och ska betalas till FI. Avgiften gäller per bolag. Det betyder att om t.ex. fem ledningspersoner i samma bolag ska prövas samtidigt blir det en avgift.

Handläggningstid

FI fattar beslut inom 60 dagar från det att en fullständig anmälan har lämnats in och avgiften har registrerats av FI.

Övrig information

I ärendet begär FI in uppgifter om sökanden från exempelvis Polisen, Bolagsverket, Kronofogdemyndigheten och Skatteverket.

Vid prövning av utländsk medborgare tar Finansinspektionen kontakt med den utländska tillsynsmyndigheten.

Förändringar i ledningen ska registreras hos Bolagsverket.

 

Läs mer

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Senast granskad: 2020-03-23
Laddar sidan