Tillstånd att driva fondverksamhet

Fondverksamhet får, i enlighet med 1 kap. 4 lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF), drivas endast efter tillstånd av FI

Tillstånd får ges till ett svenskt aktiebolag (fondbolag) för förvaltning av värdepappersfonder.

Ansökan ska innehålla

 • uppgift om vilket eller vilka tillstånd som bolaget vill ha
 • styrelseprotokoll som visar att styrelsen har godkänt ansökan
 • registreringsbevis för bolaget från Bolagsverket, eller motsvarande, som inte är äldre än två månader och som visar att bolaget har ett startkapital som motsvarar minst 125 000 euro
 • kopia av bolagsordning, där det framgår vilken verksamhet som kommer att bedrivas
 • protokoll från den bolagsstämma där bolagsordningen fastställdes
 • kopia av eventuella uppdragsavtal
 • verksamhetsplan, upprättad i enlighet med 2 kap. 5–33 §§ FFFS 2013:9
 • fondbestämmelser för den eller de värdepappersfonder som ska förvaltas och ett styrelseprotokoll eller skriftliga uppgifter som anger vid vilket styrelsemöte fondbestämmelserna fastställdes
 • ett utkast till informationsbroschyr och ett utkast till faktablad, upprättat i enlighet med bestämmelserna i 29 kap. FFFS 2013:9 respektive Kommissionens förordning (EU) nr 583/2010 av den 1 juli 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG rörande basfakta för investerare och villkor som ska uppfyllas när faktablad med basfakta för investerare eller prospekt tillhandahålls på annat varaktigt medium än papper eller på en webbplats
 • I förekommande fall, uppgift om att bolaget ska förvalta en matarfond* samt de handlingar som avses i 5 a kap. 5 § andra stycket LVF

Avgift

En avgift på 350 000 kronor för svenskt aktiebolag och för AIF-förvaltare 150 000 kronor, ska betalas till FI. 

Handläggningstid

FI fattar beslut inom fem månader från det att en fullständig ansökan har lämnats in och avgiften har registrerats av FI.

Övrig information

När tillstånd att driva fondverksamhet har meddelats ska fondbolaget:

 1. betala en avgift till FI enligt förordningen (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet
 2. löpande lämna vissa rapporter till FI.

* En matarfond är en värdepappersfond som har minst 85 procent av sin fondförmögenhet placerad i en annan värdepappersfond eller en utländsk UCITS-fond.

 

Läs mer

Fakta betalningsrutin

 • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
 • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Senast granskad: 2020-03-23
Laddar sidan