Ägarprövning

Innan ett kvalificerat innehav av aktier förvärvas, eller ett fondbolag börjar bedriva tillståndspliktig verksamhet, ska en ansökan om tillstånd lämnas till FI.

Detta gäller även när innehavet ökas så att det uppgår till eller överstiger 20, 30 eller 50 procent av kapitalet eller röstetalet samt när fondbolaget blir ett dotterföretag.

Med kvalificerat innehav avses ett direkt eller indirekt ägande i ett fondbolag, om innehavet representerar tio procent eller mer av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av bolaget. Kvalificerat innehav beräknas på det sätt som anges i rörelselagstiftningen.

FI ska ge tillstånd till förvärv eller till att bedriva fondverksamhet om förvärvaren bedöms lämplig och det tilltänkta förvärvet är ekonomiskt sunt. Vid bedömningen ska bland annat förvärvarens anseende, kapitalstyrka och möjliga samband med penningtvätt och finansiering av terrorism granskas.

Ansökan ska innehålla

Av bilagorna 1 a, 1 b och 1 c till Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (FFFS 2013:9) framgår vilka uppgifter en förvärvare ska lämna till FI inför en ägarprövning.

Bilagorna är utformade som ansökningshandlingar och hittas i slutet på dokumenten Grundförfattning och Konsoliderad version. Se länk nedan.

Avgift

I samband med ansökan ska en avgift på 26 400 kronor betalas till FI. Avgiften är för endast ett ärende och en förvärvare.

När det gäller ägarprövningar vid en ansökan om tillstånd att bedriva fondverksamhet ingår ägarprövningen i den ansökningsavgift som tas ut för tillståndet.

Handläggning

FI fattar beslut inom 60 arbetsdagar från det att FI fått en fullständig ansökan och avgiften registrerats av FI.

Finansinspektionen tar i samband med ägarprövningen in uppgifter från till exempel Rikspolisstyrelsen, Bolagsverket, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Senast granskad: 2020-03-23
Laddar sidan