Utländsk verksamhet - förvaltningsbolagspass

Förvaltningsbolag som omfattas av UCITS 4 och som vill inrätta filial i Sverige (1 kap. 6 § första punkten LVF)

Ett förvaltningsbolag som hör hemma inom EES och som i sitt hemland har tillstånd att driva sådan verksamhet som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG får driva verksamhet från filial i Sverige.

Förvaltningsbolaget ska i sådant fall underrätta den behöriga myndigheten i förvaltningsbolagets hemland.

Avgift

Ingen avgift tas ut.

Handläggningstid

Verksamheten får inledas två månader efter det att FI har tagit emot en underrättelse från den behöriga myndigheten i förvaltningsbolagets hemland.

Ändring av verksamhet

Om förvaltningsbolaget avser att ändra något som angetts i den underrättelse som lämnats till den behöriga myndigheten i hemlandet efter det att verksamheten inletts ska bolaget skriftligen informera FI minst en månad innan ändringen genomförs.

Förvaltningsbolag som omfattas av UCITS 4 och som vill tillhandahålla tjänster i Sverige (1 kap. 6 § andra punkten LVF)

Ett förvaltningsbolag som hör hemma inom EES och som i sitt hemland har tillstånd att driva sådan verksamhet som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG får driva verksamhet genom att från sitt hemland erbjuda och tillhandahålla tjänster i Sverige.

Förvaltningsbolaget ska i sådant fall underrätta den behöriga myndigheten i förvaltningsbolagets hemland.

Avgift

Ingen avgift tas ut.

Handläggningstid

Verksamheten får inledas så snart FI har tagit emot en underrättelse från den behöriga myndigheten i förvaltningsbolagets hemland.

Ändring av verksamhet

Om förvaltningsbolaget avser att ändra något som angetts i den underrättelse som lämnats till den behöriga myndigheten i hemlandet efter det att verksamheten inletts ska bolaget skriftligen informera FI innan ändringen genomförs.

Tillstånd för förvaltningsbolag att förvalta en värdepappersfond (1 kap. 6 b § LVF)

Ett förvaltningsbolag som får driva verksamhet i Sverige får av FI ges tillstånd att förvalta en värdepappersfond. Tillstånd ges i form av godkännande av fondbestämmelserna.

Avgift

En avgift på 28 000 kronor ska betalas till FI. 

Handläggningstid

FI fattar beslut inom 30 dagar under förutsättning att ansökan är fullständig.

FI påbörjar handläggningen av ärendet när avgiften har betalats in.

Utöver de handlingar som anges under "Godkännande av nya fondbestämmelser" ska följande handlingar ges in:

  • kopia på avtalet med förvaringsinstitutet.
  • kopia av eventuella uppdragsavtal om förvaltning eller administration.

Dessa handlingar behöver dock inte lämnas in om förvaltningsbolaget redan förvaltar en värdepappersfond och tidigare lämnat samma uppgifter till FI.

Ändring av verksamhet

Om förvaltningsbolaget avser att göra ändringar av betydelse beträffande punkterna ovan efter det att verksamheten inletts ska bolaget underrätta FI om detta.

 

Läs mer

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Senast granskad: 2020-08-12
Laddar sidan