Godkännande av ändring av fondbestämmelser

Om ett fondbolag eller ett annat företag med tillstånd att driva fondverksamhet vill ändra fondbestämmelserna för en redan befintlig fond, måste FI först godkänna ändringen enligt 4 kap. 9 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF).

Finansinspektionen får besluta att berörda fondandelsägare ska underrättas om ändringarna samt att berörda andelsägare ska ha rätt att få sina fondandelar inlösta innan de ändrade fondbestämmelserna börjar tillämpas, utan att andra avgifter tas ut än vad som motsvarar kostnaderna för att avveckla värdepapper med anledning av begärd inlösen.

Det ska dessutom finnas en aktuell informationsbroschyr och ett aktuellt faktablad för varje värdepappersfond.

Ansökan ska innehålla

  • fondbestämmelser, en ren version och en version med markerade ändringar
  • en motivering till ändringarna
  • uppgift om vid vilket styrelsemöte fondbestämmelserna fastställdes, till exempel ett styrelseprotokoll
  • ett aktuellt faktablad och en aktuell informationsbroschyr för varje fond

Skickas ansökan med mejl och omfattar flera fonder underlättar det för vår hantering om ni skickar ett separat ansökningsmejl per fond.

Om ändringen av fondbestämmelserna innebär att fonden ska omvandlas från en värdepappersfond till en matarfond*, eller att en matarfond ska byta mottagarfond, ska ansökan också innehålla de handlingar som avses i 5 a kap. 5 § andra stycket LVF.

Information om införande av andelsklasser med särskilda villkor för distribution och valutasäkring

  • Justeringar som gjorts i faktablad och informationsbroschyr med anledning av införandet av andelsklasser bör markeras. För det fall ansökan omfattar flera fonder kan exempel lämnas.
  • Ett utkast till underrättelse i enlighet med 4 kap. 9 a § lagen (2004:46) om värdepappersfonder ska bifogas ansökan. För det fall ansökan omfattar flera fonder kan exempel lämnas.
  • Bolaget ombeds även att bifoga svar på de frågor som framgår av Finansinspektionens skrivelse

Skicka gärna ansökan elektroniskt till Finansinspektionens officiella adress, finansinspektionen@fi.se. Omfattar ansökan flera fonder ber vi er att skicka ett separat ansökningsmejl per fond.

För frågor med anledning av ovanstående är ni välkomna att kontakta agneta.blomquist@fi.se eller monika.reinholdsson@fi.se

Avgift

En avgift på 14 400 kronor ska betalas till FI. 

Handläggningstid

FI fattar beslut inom 60 dagar under förutsättning att ansökan är fullständig och avgiften har registrerats av FI.

Om ändringen av fondbestämmelserna enbart avser att fonden ska omvandlas från en värdepappersfond till en matarfond*, ska FI fatta beslut inom 15 arbetsdagar under förutsättning att ansökan är fullständig och avgiften har registrerats av FI. Detta gäller också om fondbestämmelserna för en matarfond ska ändras så att fondens medel får placeras i en annan mottagarfond, på grund av att den tidigare mottagarfonden har upplösts.

* En matarfond är en värdepappersfond som har minst 85 procent av sin fondförmögenhet placerad i en annan värdepappersfond eller en utländsk UCITS-fond.

Läs mer

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Senast granskad: 2020-03-23
Laddar sidan