Underrättelse från fondbolag om gränsöverskridande verksamhet inom EES (2 kap. 15 § LVF)

Ett fondbolag som förvaltar värdepappersfonder och som avser att erbjuda tjänster i ett annat land inom EES utan att inrätta filial ska meddela FI innan verksamheten påbörjas.

Underrättelsen ska innehålla:

 • en plan för den avsedda verksamheten med uppgift om vilka tjänster som ska erbjudas, och
 • uppgift om i vilket land verksamheten ska drivas.

Om de tjänster som ska erbjudas innefattar förvaltning av ett fondföretag som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG i det land där verksamheten ska drivas, ska planen också innehålla uppgift om

 • fondbolagets system för riskhantering, och
 • åtgärder som fondbolaget vidtagit för att i fondföretagets hemland kunna
  • göra utbetalningar till andelsägarna,lösa in andelar
  • lämna den information som bolaget är skyldigt att tillhandahålla
  • hantera klagomål.

Använd bilaga 5 och/eller 6. Bilagorna hittas i slutet av FFFS 2013:9. 

Anmälan av ändrade förhållanden (2 kap. 15 b § LVF)

Om fondbolaget ska ändra något som angetts i fondbolagets information efter det att verksamheten har påbörjats ska fondbolaget skriftligen meddela FI innan ändringen genomförs.

En avgift på 3 600 kronor ska betalas till FI. 

Avgift

En avgift på 14 400 kronor ska betalas till FI. 

Handläggningstid

FI överlämnar informationen till behörig myndighet i det land där verksamheten ska drivas inom en månad från det att en fullständig underrättelse har lämnats in och avgiften har registrerats av FI.

Läs mer

Fakta betalningsrutin

 • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
 • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Senast granskad: 2021-01-21
Laddar sidan