Underrättelse från fondbolag om marknadsföring av andelar i en värdepappersfond inom EES (2 kap. 15 c § LVF)

Ett fondbolag som förvaltar värdepappersfonder och som avser att marknadsföra andelar i en sådan fond i ett annat land inom EES ska meddela FI innan verksamheten påbörjas.

Ansökan ska innehålla

Meddelandet ska innehålla den information som anges i bilaga 1 till kommissionens förordning (EU) nr 584/2010 av den 1 juli 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG (Annex 1 – Notification Letter, se nedan).

Till meddelandet ska bifogas uppdaterade versioner av:

  • fondbestämmelser/bolagsordning
  • informationsbroschyr/prospekt
  • faktablad
  • årsberättelse och eventuellt senare upprättad halvårsredogörelse

Meddelandet ska vara skrivet på engelska. Det får dock vara på svenska om detta accepteras av det land som verksamheten ska bedrivas i och om svenska är ett officiellt språk i det landet.

Fondbolaget ska ha de handlingar som lämnats in tillsammans med meddelandet tillgängliga på bolagets webbplats, eller på en annan webbplats som bolaget anger i informationen. Samtliga dokument ska erbjudas i ett vedertaget elektroniskt format.

Avgift

En avgift på 4 000 kronor ska betalas till FI. 

Handläggningstid

FI överlämnar underrättelsen till behörig myndighet i det land där verksamheten ska drivas inom 10 arbetsdagar från det att en fullständig underrättelse lämnats in och avgiften har registrerats av FI. FI ska meddela fondbolaget när FI överlämnar informationen.

 

Läs mer

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Senast granskad: 2020-03-23
Laddar sidan