Överlåtelse av fonder

Om ett fondbolag eller annat företag med tillstånd att driva fondverksamhet vill överlåta en värdepappersfond till ett annat företag kan detta ske efter tillstånd från FI, enligt 9 kap. 1 § 4 stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Ett övertagande får ske tidigast tre månader från det att de ändrade förhållandena har kungjorts av det överlåtande fondbolaget, om inte Finansinspektionen beslutar att övertagandet får ske tidigare.

Observera att fondbestämmelserna för de fonder som ska överlåtas måste ändras. Ansökan om ändring av fondbestämmelse ska göras av det övertagande fondbolaget, se Ändring av fondbestämmelser.

Ansökan ska innehålla

  • ett avtal mellan fondbolagen gällande överlåtelsen
  • styrelseprotokoll från båda fondbolagen som visar att överlåtande respektive övertagande har beslutats för de aktuella fonderna
  • en motivering till varför överlåtelsen sker
  • motivering ifall undantag från krav på kungörelse begärs.

Avgift

En avgift på 6 000 kronor ska betalas till FI. 

Handläggningstid

FI fattar beslut inom 60 dagar under förutsättning att ansökan är fullständig och avgiften har registrerats av FI.

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Senast granskad: 2020-03-23
Laddar sidan