Penningmarknadsfonder

Penningmarknadsfonder är fonder som placerar sina medel i likvida finansiella tillgångar med korta löptider, så kallade kortfristiga tillgångar, och som har som mål att erbjuda avkastning i linje med penningmarknadsräntan eller bevara värdet av investeringen.

För att förvalta en penningmarknadsfond krävs att fonden får tillstånd av Finansinspektionen enligt artikel 4 eller 5 i förordningen om penningsmarknadsfonder.

Tillstånd att förvalta en penningmarknadsfond ska omfatta portföljförvaltning och riskhantering.

Ansökan, som ska innehålla de handlingar och uppgifter som anges neda, ska undertecknas av en behörig företrädare för förvaltaren.

Förutsättningarna för tillstånd framgår av artikel 4 och 5 i förordningen penningmarknadsfonder.

Finansinspektionen tar emot ansökan om tillstånd enligt förordningen om penningmarknadsfonder från och med den 21 juli 2018.

Ansökan ska innehålla

Av artikel 4 respektive 5 i förordningen följer vad en ansökan ska innehålla. För att ansökan ska uppfylla kraven i förordningen behöver bland annat följande dokumentation lämnas in.

  • Verksamhetsplan, och övrig intern dokumentation, som visar att kraven i penningsmarknadsförordningen är uppfyllda
  • Fondbestämmelser för penningmarknadsfonden

Avgift

Vid ansökan för nya värdepappersfonder och specialfonder att auktoriseras som penningmarknadsfonder ska en avgift på 26 400 kronor betalas in till FI.

För befintliga värdepappersfonder och specialfonder som ska auktoriseras som penningmarknadsfonder är avgiften 14 400 kronor.

För alternativa investeringsfonder som inte är specialfonder är avgiften 20 400 kronor.

Handläggning

FI fattar beslut inom två månader från det att avgiften registrerats och FI har erhållit en fullständig ansökan.

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Senast granskad: 2020-03-23
Laddar sidan