Tillstånd för diskretionär portföljförvaltning av finansiella instrument

Ett svenskt aktiebolag med tillstånd att driva fondverksamhet får efter tillstånd av FI, i enlighet med 1 kap. 4 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF), bedriva diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument.

Ett bolag som har tillstånd till diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument får också, med FI:s tillstånd, tillhandahålla vissa sidotjänster enligt 7 kap. 1 § LVF. 

Ansökan ska innehålla

 • uppgift om vilket eller vilka tillstånd som bolaget vill ha
 • styrelseprotokoll som visar att styrelsen har godkänt ansökan
 • registreringsbevis för aktiebolaget från Bolagsverket, eller motsvarande, som inte är äldre än två månader som visar på att bolaget har ett tillräckligt startkapital
 • bilaga 2 till FFFS 2007:1 eller motsvarande information
 • kopia av bolagsordning, där det framgår vilken verksamhet som kommer att bedrivas
 • protokoll från den bolagsstämma där bolagsordningen fastställdes
 • kopia av eventuella uppdragsavtal
 • verksamhetsplan, upprättad i enlighet med 2 kap. 5–33 §§ FFFS 2013:9
 • en redogörelse över hur bolaget avser att följa 22 kap FFFS 2013:9

Avgift

En avgift på 150 000 kronor ska betalas till FI. 

Handläggningstid

FI fattar beslut inom fem månader från det att en fullständig ansökan har lämnats in och avgiften har registrerats av FI.

 

Läs mer

Fakta betalningsrutin

 • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
 • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Senast granskad: 2020-03-23
Laddar sidan