Underrättelse från fondbolag om att inrätta filial inom EES (2 kap. 12 § LVF)

Ett fondbolag som förvaltar värdepappersfonder och som avser att etablera en filial i ett annat land inom EES ska meddela FI innan verksamheten påbörjas.

Underrättelsen ska innehålla:

  • en plan för den avsedda verksamheten med uppgift om filialens organisation och vilka tjänster som ska erbjudas, och
  • uppgift om i vilket land filialen ska inrättas samt filialens adress och ansvarig ledning.

Om de tjänster som ska erbjudas innefattar förvaltning av ett fondföretag som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG i det land där filialen ska inrättas, ska planen också innehålla uppgift om

  • fondbolagets system för riskhantering, och
  • åtgärder som fondbolaget vidtagit för att i fondföretagets hemland kunna
  1. göra utbetalningar till andelsägarna,
  2. lösa in andelar,
  3. lämna den information som bolaget är skyldigt att tillhandahålla, samt
  4. hantera klagomål.

Använd bilaga 3 eller 4. Bilagorna hittas i slutet på fondföreskriften. 

Avgift

En avgift på 14 400 kronor ska betalas till FI. 

Handläggningstid

FI överlämnar meddelandet till behörig myndighet i det land där filialen ska etableras inom två månader under förutsättning att ansökan är fullständig och avgiften är registrerad av FI. Om FI finner att det inte finns förutsättningar för att lämna över informationen ska FI meddela beslut om det inom två månader från det att meddelandet togs emot. FI meddelar fondbolaget om när informationen överlämnas.

Anmälan om ändrade förhållanden (2 kap. 14 § LVF)

Om fondbolaget ska ändra något som angetts i fondbolagets information efter det att filialen inrättats ska fondbolaget skriftligen meddela inspektionen minst en månad innan ändringen genomförts. Om FI finner att ändringen inte får göras ska FI meddela beslut om detta inom en månad från det att informationen kom in till FI.

En avgift på 3 600 kronor ska betalas till FI. 

 

Läs mer

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Senast granskad: 2020-03-23
Laddar sidan