Stabilitetsrapporter

FI har i uppdrag att skriva två stabilitetsrapporter per år. Rapporterna bedömer den finansiella stabiliteten och beskriver tillståndet på de finansiella marknaderna samt redogör för kreditgivning och kreditvillkor till företag och hushåll.

2020

Stabiliteten i det finansiella systemet (2020:1)

Coronapandemin har medfört en exceptionellt stor påfrestning för realekonomin. Regeringar, centralbanker och myndigheter har vidtagit kraftfulla åtgärder för att mildra krisen. Det har bidragit till att dämpa oron på finansiella marknader. Men vi befinner oss fortfarande mitt i krisen, och osäkerheten framöver är stor.

2019

Stabiliteten i det finansiella systemet (2019:2)

De låga räntorna väntas förbli låga under en längre tid framöver. Det kan leda till ett ökat risktagande bland olika aktörer, och växande utmaningar för svenska försäkringsföretag.

Stabiliteten i det finansiella systemet (2019:1)

Den globala och den svenska ekonomin tycks gå in i en mer dämpad fas. De låga räntorna – som har medfört ett högt risktagande och ökande tillgångspriser – väntas förbli låga under en längre tid framöver. Motståndskraften i det svenska finansiella systemet är överlag tillfredsställande. Men även om bankernas motståndskraft är tillfredsställande på ett övergripande plan bedömer FI att de behöver mer kapital för att täcka riskerna med sin utlåning till kommersiella fastighetsföretag.

2018

Stabiliteten i det finansiella systemet (2018:2)

Ekonomin i Sverige och globalt är fortsatt stark men visar tecken på avmattning. Räntor har varit låga under en längre tid. Det har resulterat i ett högt risktagande och stigande tillgångspriser. Det gör att riskerna i det finansiella systemet är förhöjda. Samtidigt är motståndskraften i det svenska finansiella systemet överlag tillfredsställande. Men en fortsatt hög skuldtillväxt som drivs på av utlåning och investeringar kopplade till bostäder och kommersiella fastigheter kräver vaksamhet.

Stabiliteten i det finansiella systemet (2018:1)

Den svenska ekonomin är fortsatt stark och motståndskraften i det finansiella systemet är tillfredsställande. Men en lång period av låga räntor och god tillväxt har lett till en ökad riskaptit, höga tillgångspriser, och höga skulder både globalt, hos svenska hushåll och på den kommersiella fastighetsmarknaden. Den höga skuldsättningen gör den finansiella sektorn mer känslig för störningar och FI kommer om det behövs vidta ytterligare åtgärder för att stärka motståndskraften.

2017

Stabiliteten i det finansiella systemet (2017:2)

Den svenska ekonomin går fortsatt starkt och räntorna är extremt låga, vilket bidragit till höga tillgångspriser och låga riskpremier. I takt med att räntorna globalt stiger framöver finns en risk för att riskpremierna ökar och att tillgångspriserna faller, vilket kan leda till stress för det finansiella systemet.

Stabiliteten i det finansiella systemet

Svensk ekonomi går bra. Men högkonjunktur och låga räntor har lett till att tillgångspriserna är höga och att hushållens skulder ökar snabbt.

2016

Stabiliteten i det finansiella systemet

Den svenska ekonomin är stark. Men konsekvenserna för den finansiella stabiliteten av ett stigande resursutnyttjande i kombination med mycket låga räntor är svårbedömda och det finns risk för att obalanser byggs upp. Dessa är svåra att identifiera och värdera, men mycket viktiga att följa.

Stabiliteten i det finansiella systemet

FI bedömer att motståndskraften i det svenska finansiella systemet är tillfredsställande, men sårbarheter kvarstår.

2015

Stabiliteten i det finansiella systemet

Motståndskraften i det svenska finansiella systemet är tillfredsställande. Men kraftigt ökande priser på bostäder innebär att hushållens skulder växer snabbt. Det är en utveckling som innebär att riskerna för den ekonomiska stabiliteten ökar. Därför krävs beredskap för att införa ytterligare åtgärder. Det är några av slutsatserna i FI:s andra stabilitetsrapport för 2015.

Stabiliteten i det finansiella systemet

FI bedömer att motståndskraften i det finansiella systemet är tillfredsställande i dagsläget. Svenska banker har höga kapitalnivåer och god tillgång till billig finansiering.

2014

Stabiliteten i det finansiella systemet

Motståndskraften i det svenska finansiella systemet är tillfredsställande. Trots oro i omvärlden har bankerna bra motståndskraft och tillgång till finansiering.

Stabiliteten i det finansiella systemet

Sverige har ett stort och sammanlänkat finansiellt system som domineras av fyra storbanker. Ett flertal åtgärder har vidtagits de senaste åren för att stärka stabiliteten och FI anser att motståndskraften i det finansiella systemet i dagsläget är tillfredsställande.

2013

Risker i det finansiella systemet 2013

Svenska banker står relativt starka, men är fortsatt sårbara för störningar på de finansiella marknaderna och utvecklingen i euroområdet innebär fortsatt en risk för det svenska finansiella systemet.

2012

Risker i det finansiella systemet 2012

Finansinspektionens (FI:s) riskrapport 2012 har fortsatt fokus på oron på de finansiella marknaderna där den största risken för det svenska finansiella systemet alltjämt är en fördjupad statsfinansiell kris i Europa.

2011

Risker i det finansiella systemet 2011

Sverige har klarat sig relativt väl i en turbulent tid men risknivån i det svenska finansiella systemet har ökat. Osäkerheten i omvärlden gör att bankers likviditetsrisker och livförsäkringsföretagens påverkan av det låga ränteläget fortsatt är i fokus. Finansinspektionen ser också en risk i att försäljningen av komplexa produkter till konsumenter ökar.

2010

Risker i det finansiella systemet 2010

FI lyfter i denna rapport fram de viktigaste riskerna för den finansiella stabiliteten, för konsumentskyddet och för de finansiella marknadernas funktionssätt.

2009

Risker i det finansiella systemet 2009

Finansinspektionen flaggar för flera potentiella risker som noggrant måste bevakas. Ett riskområde som lyfts fram i den nya rapporten, "Risker i det finansiella systemet" är bolånemarknaden - där FI har påbörjat en granskning.

2008

Finanssektorns stabilitet (2008:18)

FI konstaterar att de fyra storbankerna klarar lågkonjunkturen. Bankerna har förutsättningar att klara kapitaltäckningskraven även om det skulle bli en en allvarlig recession i Sverige och Baltikum.

2007

Finanssektorns stabilitet (2007:16)

De svenska bankerna är marginellt exponerade mot de tillgångar som påverkas mest av höstens marknadsturbulens. De ökade riskerna finns snarare i utlåningen i Baltikum.

2006

Finanssektorns stabilitet 2006 (2006:14)

De svenska bankerna har en stark finansiell ställning och livbolagen en god motståndskraft. Den bedömningen gör Finansinspektionen i rapporten Finanssektorns stabilitet 2006.

2005

Finanssektorns stabilitet 2005 (2005:10)

De yttre betingelserna för finansföretag och finansmarknader, internationellt och i Sverige, är gynnsamma. De består bland annat i en relativt god ekonomisk tillväxt, låg och stabil inflation och låga räntor, en bild som enligt flertalet bedömare förväntas bestå de närmaste åren.

2004

Finanssektorns stabilitet 2004 (2004:9)

Finansiell reglering och tillsyn innebär ibland komplicerade avvägningsproblem och målkonflikter, särskilt när de finansiella marknaderna präglas av stora och snabba förändringar. Både när det gäller systemskyddsdimensionen och konsumentskyddsdimensionen ställs idag delvis nya frågor på dagordningen som innebär behov av nya metoder, arbetsformer och prioriteringar.

2003

Finanssektorns stabilitet 2003 (2003:3)

Trots de senaste årens svaga konjunktur uppvisar bankerna överlag goda resultat med stigande räntenetton och låga kreditförluster. Däremot har livförsäkringsbolagen varit under stark press, huvudsakligen till följd av den fleråriga börsnedgången.

2002

Finanssektorns stabilitet (2002:7)

Konjunkturbedömare har en längre tid varit i stort sett överens om att en ekonomisk återhämtning är på väg. På senare tid har dock den bilden förändrats;tillväxtprognoserna har dämpats och den förväntade uppgången skjuts framåt i tiden. Detta har betydelse för bedömningen av stabiliteten i de svenska finansiella företagen.

2001

Finanssektorns stabilitet (2001:6)

Den finansiella sektorn står nu inför det ”stresstest” som varje lågkonjunktur innebär. Den nedgång i världskonjunkturen som varit tydlig sedan i vintras har successivt blivit allt mer markant, inte minst i skuggan av terrordåden i USA i september.

2000

Finanssektorns stabilitet (2000:5)

De yttre ekonomiska betingelserna för den finansiella sektorn är gynnsamma, både i ett konjunkturperspektiv och i ett mer strukturellt perspektiv. Den ekonomiska tillväxten är god, inflationen ligger kvar på låg nivå och räntorna är förhållandevis låga. Vinstläget i näringslivet och hushållens växande disponibelinkomster är ytterligare positiva faktorer.

Laddar sidan