Övriga rapporter

Utöver FI:s återkommande rapporter tar vi även fram flera andra rapporter. Till exempel om penningtvättsfrågor, hållbarhet och miljö samt ekonomi.

2017

Slutsatser av FI:s kartläggning av personskaderegleringen

Utgången i personskadeärenden kan få stora konsekvenser för skadelidande. En del skadelidande saknar tilltro till skaderegleringen i försäkringsföretagen. Sett till alla förekommande personskador är det ändå ett förhållandevis litet antal klagomål på skaderegleringen.

FI inrättar ett innovationscenter

FI inrättar ett innovationscenter för fintech, som ska arbeta med information och dialog med bolag som bedriver innovationsverksamhet. Denna, och ytterligare åtgärder, presenteras i en rapport där FI redovisar ett uppdrag från regeringen.

Kan FI lita på försäkringsföretagens inrapportering?

FI har uppmärksammat stora kvalitetsbrister i försäkringsföretagens rapportering. Den bristande kvaliteten tyder på att många företags interna styrning och kontroll av rapporteringen är otillfredsställande. FI vill med denna rapport ge vägledning för hur företagens rapporteringsprocesser kan stärkas.

Förslag till reglering av tjänstepensionsföretag

FI har lämnat ett förslag till regeringen om reglering av kapitalkrav för tjänstepensionsföretag. Förslaget ska ge fullgott skydd för konsumenterna och samtidigt möjliggöra en effektiv förvaltning av tjänstepensioner.

Attityder till skuldsättning

Författarna kombinerar information om attityder till skuldsättning från en enkätundersökning med registerdata på faktisk skuldsättning. De visar att en majoritet av svenskarna känner sig obekväma med att ha skulder och att samvariationen i attityd mellan föräldrar och barn är stor. Attityden återspeglas också i faktisk skuldsättning – de svenskar som uppger sig vara obekväma med skulder har också mindre skulder i förhållande till sin disponibla inkomst.

Svenska bankkrav för finansiell stabilitet bör värnas

De svenska regelverken för kapitaltäckning och krishantering är väl utformade för att minska risken för finansiella kriser och säkerställa en effektiv hantering om en kris ändå skulle uppstå. Det skriver Finansinspektionen (FI) och Riksgälden i en gemensam rapport och pekar på att Sverige bör värna den nationella utformningen av bankkraven i kommande EU-förhandlingar.

Finansiering av terrorism

FI har låtit ta fram en rapport om finansiella aktiviteter kopplade till personer från Sverige och Danmark som anslutit sig till terrorgrupper i Syrien och Irak 2013–2016.

2016

Hur kan finanssektorn bidra till en hållbar utveckling?

Finansinspektionen publicerar i dag två rapporter om hållbarhet. De utgör tillsammans en redovisning av det regeringsuppdrag som FI fick tidigare i år om att arbeta vidare med hållbarhetsfrågorna, deras koppling till finansiell reglering och tillsyn, samt hur tillsynen konstruktivt kan bidra till en hållbar utveckling.

Finansiering av terrorism

Rapporten innehåller bland annat tillvägagångssätt och metoder för finansiering av terrorism.

Upplägg med osanna fakturor

FI har tillsammans med Ekobrottsmyndigheten gjort en rapport om olika sätt att tvätta pengar genom upplägg med osanna fakturor, en metod som döljer stora brottsvinster i det finansiella systemet.

Klimatförändringar och finansiell stabilitet

Sverige och svenska finansföretag har ganska små exponeringar mot klimatrisker. I dagsläget är därför risken är låg för finansiella stabilitetsproblem.

Ett nödvändigt steg för en bättre sparandemarknad

FI anser att en oberoende rådgivning skulle fylla en viktig roll på sparandemarknaden, där konsumenter har ett stort informationsunderläge gentemot producenter av sparprodukter och samtidigt får ta ett allt större ansvar över sin ekonomiska framtid.

2015

Gräsrotsfinansiering i Sverige

Alternativa finansieringsformer kan ha en positiv inverkan på konkurrensen och effektiviteten på finansmarknaden genom att möjliggöra att fler projekt kan få finansiering även om exempelvis bankerna inte skulle medge ett lån. Samtidigt innebär gräsrotsfinansiering vissa risker för konsumenter.

Tar bankerna hänsyn till hållbarhet och miljö i sin kreditgivning?

FI har på regeringens uppdrag kartlagt de nio största bankernas interna regler om kreditgivning till företag utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Slutsatserna av denna genomgång publiceras i rapporten ”Miljö- och hållbarhetsperspektiv i kreditgivning till företag” som lämnas in till regeringen i dag.

Risker i livförsäkringsföretag till följd av långvarigt låga räntor

2015-11-18 | Rapporter Försäkring

FI bedömer att svenska livföretag kan hantera ett fortsatt lågt ränteläge, efter att ha granskat ett antal utvalda företag.

2014

Redovisningstillsyn

2014-10-15 | Rapporter

FI ska se till att den svenska tillsynen av regelbunden finansiell information håller en hög och jämn kvalitet.

Försäkringsbarometern 1, 2014: Solvenskvoterna minskar

2014-09-25 | Rapporter

Situationen i de svenska försäkringsföretagen och tjänstepensionskassorna har försämrats något under det första halvåret 2014. Solvenskvoterna minskade för livförsäkringsföretagen men höll sig nästan på samma nivå för skadeförsäkringsföretagen. Inget företag rapporterade en solvenskvot under 1 per den 30 juni 2014.

Kreditmarknadsbarometern 2, 2014: Utlåningen till svenska företag ökar

2014-09-04 | Rapporter Bank

Storbankernas utlåning till allmänheten ökade med 5,5 procent, vilket är en oförändrad tillväxt. Storbankernas utlåning till svenska företag ökade med 4,2 procent, den största ökningen sedan 2011.

Kreditmarknadsbarometern 1, 2014: Inlåningen ökar

2014-06-03 | Rapporter

Inlåningen från allmänheten ökade i samtliga bolagsgrupper. Vid utgången av det första kvartalet uppgick den årliga tillväxten i inlåningen till 9,4 procent.

Försäkringsbarometern 2, 2013: Solvensen fortsätter förbättras

2014-04-24 | Rapporter

Solvenssituationen i de svenska försäkringsföretagen och tjänstepensionskassorna förbättrades även under det andra halvåret 2013. Solvenskvoterna ökade för såväl livförsäkringsföretagen som för skade­försäkringsföretagen.

Nationell rapport om finansiering av terrorism lämnad till regeringen

2014-03-28 | Rapporter

I dag har FI tillsammans med 16 andra myndigheter och organisationer lämnat över en nationell bedömning av riskerna för finansiering av terrorism i Sverige till regeringen.

Kreditmarknadsbarometern 4, 2013: Fortsatt ökande vinster

2014-03-21 | Rapporter

Vinsterna i de redovisade bolagsgrupperna fortsatte att stiga och uppgick under det fjärde kvartalet till 27 miljarder kronor. Totalt uppgick rörelseresultatet under 2013, i de redovisade bolagsgrupperna, till drygt 106 miljarder kronor.

2013

Bankernas räntor och utlåning, kv 3:2013

2013-12-05 | Rapporter Bank

FI redogör i denna rapport för bankernas anpassning till högre kapitaltäckningskrav och för effekterna för hushåll och icke-finansiella företag.

Kvartal 3, 2013: Högre vinst i alla bolagsgrupper

2013-12-02 | Rapporter Bank

Samtliga bolagsgrupper redovisade ett högre rörelseresultat under det tredje kvartalet 2013 jämfört med samma kvartal föregående år. Resultatet i storbankerna steg till drygt 23 miljarder kronor under det tredje kvartalet.

Individuellt anpassad amorteringsplan

2013-10-14 | Rapporter

FI föreslår att bolåneföretagen ska föreslå låntagarna individuellt anpassade amorteringsplaner.

Försäkringsbarometern 1, 2013: Solvensen fortsatte att öka

2013-09-26 | Rapporter Försäkring

Situationen i de svenska försäkringsföretagen och tjänstepensionskassorna fortsatte att förbättras under första halvåret 2013.

Ökad öppenhet om bolåneräntan

2013-09-17 | Rapporter

FI har under ett och ett halvt år redovisat bankernas bolånemarginaler i syfte att öka insynen kring bolåneräntorna.

Bankernas räntor och utlåning, kv 2:2013

2013-09-17 | Rapporter

Utvecklingen av marginalerna på nya bolån bromsade in i början av 2013 och marginalerna minskade under det andra kvartalet.

Kvartal 2, 2013: Ökade rörelseresultat

2013-09-06 | Rapporter Bank

Samtliga bolagsgrupper, förutom sparbankerna, redovisade ett högre rörelseresultat under det andra kvartalet 2013 jämfört med samma kvartal föregående år. Resultatet i storbankerna uppgick under det andra kvartalet till knappt 23 miljarder kronor.

Nationell rapport om penningtvätt lämnad till regeringen

I dag har FI tillsammans med 16 andra myndigheter och organisationer lämnat över en nationell bedömning av riskerna för penningtvätt i Sverige till regeringen.

Genomlysning av bankernas räntesättning av bolån (delrapport)

Konsumenternas insyn i hur bolåneräntan bestäms är i dag begränsad. Det är svårt att förstå varför banken erbjuder en viss ränta och vilka faktorer som påverkar den på kort och lång sikt.

Kvartal 1, 2013: Vinsterna ökar i bankerna

2013-06-04 | Rapporter Bank

Samtliga bolagsgrupper redovisar ett högre rörelseresultat under första kvartalet 2013 jämfört med samma period föregående år. Resultatet i storbankerna var oförändrat och ligger kvar på en historiskt hög nivå.

Bankernas räntor och utlåning, kv 1:2013

2013-05-28 | Rapporter

Utvecklingen av marginalerna på nya bolån bromsade in under det första kvartalet 2013.

Försäkringsbarometern 2012, 2: Solvensen ökade inom både liv- och skadeförsäkring

2013-04-23 | Rapporter Försäkring

Situationen i de svenska försäkringsföretagen och tjänstepensionskassorna förbättrades under andra halvåret av 2012.

Penningtvätt och finansiering av terrorism: En bättre riskhantering

Många företag gör inte tillräckligt för att motverka risken för att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Detta visar Finansinspektionen (FI) i en ny rapport.

2012

Kvartal 4, 2012: Resultatet ökade i storbankerna

2012-12-31 | Rapporter Bank

Storbankernas räntenetto ökade under 2012 vilket även förbättrade rörelseresultat under året jämfört med 2011. Rörelseresultatet i storbankerna uppgick under 2012 till drygt 86 miljarder kronor.

Bankernas räntor och utlåning, kv 4:2012

2012-12-31 | Rapporter Bank

Både banker och hushåll har nu låga kostnader för bolån. Samtidigt ökar bankernas bolånemarginaler något. Utlåningen till hushåll och företag ökade under perioden, men i en lägre takt än tidigare. Det visar FI:s fjärde kvartalsrapport om bankernas räntor och utlåning.

Kvartal 3, 2012: Inlåningen fortsätter att öka

2012-12-05 | Rapporter Bank

Inlåningen, särskilt från svenska hushåll, fortsätter att växa. Inlåningen från svenska hushåll har ökat med 88 miljarder till 980 miljarder kronor på ett år, vilket motsvarar en ökningstakt på nästan 10 procent.

Bankernas räntor och utlåning, kv 3:2012

2012-11-26 | Rapporter Bank

Svenska banker har i stor utsträckning redan anpassat sig till de kommande kraven på kapitaltäckning och tillgång till likviditet. De högre kraven innebär en kostnad men bidrar till ett stabilare finansiellt system. Sammantaget medför de kommande kraven positiva effekter för samhällsekonomin.

Försäkringsbarometern 2012, 1: Solvensen ökade i livföretagen

2012-09-27 | Rapporter Försäkring

Inget försäkringsföretag hade en solvenskvot under 1 per den 30 juni 2012. Livföretagens solvenskvoter har ökat något jämfört med årsskiftet. För skadeförsäkringsföretagen var solvenskvoterna relativt oförändrade.

Laddar sidan