Allt publicerat

Här hittar du allt som har publicerats i olika nyhetslistor på fi.se.

2015

Ny betalningsrutin för tillståndsärenden och nya ärendeslag för försäkringsföretag

2015-12-30 | Nyheter Försäkring

Från den 1 januari 2016 gäller att betalning av tillståndsärenden görs först efter att FI skickat ut handläggarbrev med betalningsinformation. Dessutom avgiftsbeläggs nya ärendeslag enligt den uppdaterade försäkringsrörelselagen medan inaktuella ärendeslag tas bort.

Svar på EU-förslag om regelverk för finansiella tjänster och säkerställda obligationer

2015-12-23 | Remissvar Marknad

FI har tillsammans med Finansdepartementet och Riksbanken lämnat svar till två samråd från EU-kommissionen om EU:s regelverk för finansiella tjänster och om harmonisering av marknaden för säkerställda obligationer.

Förslag till nya föreskrifter om skyldighet för vissa finansiella företag att lämna uppgifter till balansstatistik

Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter som en följd av ändrade statistikkrav enligt det Europeiska nationalräkenskapssystemet (ENS 2010).

Eba föreslår krav om stabil nettofinansieringskvot inom EU

2015-12-21 | EBA Nyheter Bank

Europeiska bankmyndigheten, Eba, har enligt Artikel 510 i CRR* tagit fram en rapport till EU-kommissionen om hur och på vilket sätt det vore lämpligt att se till att företag använder stabila finansieringskällor.

Inrapportering av Dag 1-övergångsinformation samt ORSA

Den 11 januari blir startdatum för inrapportering av Dag 1 övergångsinformation, kvantitativ och kvalitativ, samt ORSA i systemet Periodisk inrapportering via webb.

Esma söker kandidater till referensgrupp med intressenter

2015-12-18 | Esma Nyheter Marknad

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) söker kandidater till intressentgruppen för värdepapper och marknader, SMSG.

Förslag till nya regler om återhämtningsplaner

Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter som beskriver vad banker, kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag ska ha för innehåll i sina återhämtningsplaner.

Förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån

Finansinspektionen (FI) föreslår nya föreskrifter om krav på amortering av krediter som lämnas mot säkerhet i form av pant eller motsvarande i bostad (bolån). Föreskrifterna omfattar bolån som lämnas av kreditinstitut, det vill säga banker och kreditmarknadsföretag.

Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets möte 16 december 2015

Den 16 december hade Finansiella stabilitetsrådet möte. Protokollet från mötet finns nu tillgängligt (se nedan).

EU-riktlinjer om bolån

2015-12-18 | Bolån EBA Nyheter

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten, Eba, att FI avser att följa Ebas riktlinjer om bedömning av kreditvärdighet och riktlinjer om försenad betalning och utmätning kopplade till bolån.

EU-riktlinjer om underrättelse av gränsöverskridande verksamhet för kreditförmedlare

2015-12-18 | Bolån EBA Nyheter

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten, Eba, att FI avser att följa Ebas riktlinjer om underrättelse av gränsöverskridande verksamhet för kreditförmedlare enligt bolånedirektivet.

Konsumentskyddsfrågor i anslutning till mobiltelefonförsäkring

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Eiopa, har publicerat en rapport om konsumentskyddsfrågor i anslutning till mobiltelefonförsäkring.

Konsumenttrender i Europa

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Eiopa, har publicerat sin fjärde rapport om konsumenttrender.

Lämplighetsprövningar i Solvens 2

FI-forum om de nya bestämmelserna om lämplighetsprövningar i Solvens 2 och de ställningstaganden som FI har gjort.

Förslag till regler om samarbete i tillsyn av gränsöverskridande betaltjänstföretag

2015-12-16 | EBA Nyheter Bank

Europeiska bankmyndigheten (Eba) har publicerat ett förslag till teknisk standard om samarbete och utbyte av information mellan tillsynsmyndigheter enligt det nya betaltjänstdirektivet (PSD 2).

Utbildning i privatekonomi för överförmyndare

2015-12-16 | Nyheter Konsumentskydd

Fler personer än tidigare behöver i dag hjälp av en god man, till exempel ensamkommande flyktingbarn och andra utsatta grupper. Finansinspektionen tar därför initiativet till en utbildning i privatekonomi för överförmyndare

Periodisk inrapportering via webb öppen för testrapportering

Systemet Periodisk inrapportering via webb är nu öppet för testrapportering av rapporten Dag 1 kvantitativ rapport (XBRL-rapport). Testrapporteringen görs i testfliken i systemet.

Förslag om teknisk standard om regler för kortbetalningar

Europeiska bankmyndigheten (Eba) genomför nu ett samråd om en teknisk standard som handlar om regler för separation av betalningsordningar och processande funktioner, enligt förordningen om förmedlingsavgifter vid kortbetalningar (IFR).

Förslag om kundlegitimering och säker kommunikation i nya betaltjänstdirektivet

Europeiska bankmyndigheten (Eba) har publicerat ett diskussionsunderlag om en framtida teknisk standard om regler för tillförlitlig kundlegitimering (strong customer legitimation) och säker kommunikation, enligt det nya betaltjänstdirektivet (PSD 2).

Gräsrotsfinansiering i Sverige

Alternativa finansieringsformer kan ha en positiv inverkan på konkurrensen och effektiviteten på finansmarknaden genom att möjliggöra att fler projekt kan få finansiering även om exempelvis bankerna inte skulle medge ett lån. Samtidigt innebär gräsrotsfinansiering vissa risker för konsumenter.

Nytt förslag till amorteringskrav

FI skickar i dag ut förslaget om amorteringskrav på remiss. Förslaget innebär att nya bolånetagare ska amortera ner sina bolån till 50 procent av bostadens värde. Amorteringskravet ska gälla för nya lån som ges med en bostad som säkerhet, från och med den 1 juni 2016.

Beslut om kontracykliskt buffertvärde

FI beslutade den 14 december 2015 att inte ändra FI:s föreskrifter (FFFS 2015:5) om kontracykliskt buffertvärde. Det buffertvärde på 1,5 procent som finns angivet i föreskrifterna ska därmed fortsätta att gälla. Det kontracykliska buffertriktvärdet fastställs till 0,75 procent.

Ny rådgivare på FI

2015-12-14 | Nyheter Om FI

Lars Hörngren blir rådgivare till generaldirektören på FI.

Krav på central motpartsclearing av ränteswappar från juni 2016

2015-12-10 | Nyheter Emir Marknad

Den 21 juni 2016 inför EU krav på central motpartsclearing av ränteswappar utställda i de fyra G4-valutorna: euro, amerikanska dollar, brittiska pund och japanska yen.

Finansiella stabilitetsrådet träffas 16 december

Onsdagen den 16 december träffas företrädare för regeringen, Finansinspektionen, Riksbanken samt Riksgälden för årets andra möte i Finansiella stabilitetsrådet.

Nya mejllådor för frågor om Solvens 2 och den nationella rapporteringen

När Solvens 2 träder i kraft den 1 januari 2016 och för att underlätta för inkommande Solvens 2-frågor är det möjligt att skicka frågor till specifika mejllådor beroende på vad frågan handlar om.

FI tillämpar nya Esma-riktlinjer om alternativa nyckeltal

Den 3 juli 2016 införs nya riktlinjer i EU om alternativa nyckeltal. FI kommer att tillämpa riktlinjerna från och med att de träder i kraft.

FI tillämpar nya Esma-riktlinjer om alternativa nyckeltal

2015-12-08 | Regler Esma Nyheter

Den 3 juli 2016 införs nya riktlinjer i EU om alternativa nyckeltal. FI kommer att tillämpa riktlinjerna från och med att de träder i kraft.

QQM Fund Management, 262 500 kronor

2015-12-04 | Sanktioner Marknad

QQM Fund Management AB ska betala särskild avgift med 262 500 kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla att två korta nettopositioner i aktier i MedivirAB har passerat relevanta tröskelvärden för anmälan till Finansinspektionen.

Diskussionsunderlag om automatiserad rådgivning

2015-12-04 | Eiopa Esma EBA

Den gemensamma kommittén (Joint Committee) för de europeiska tillsynsmyndigheterna (Eba, Esma och Eiopa) har publicerat ett diskussionsunderlag om automatiserad finansiell rådgivning.

Förslag till ändringar i regler om årsredovisning i försäkringsföretag

FI föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:12) om årsredovisning i försäkringsföretag samt i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:27) om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har dispens.

Ökande risker kräver beredskap att införa ytterligare åtgärder

Motståndskraften i det svenska finansiella systemet är tillfredsställande. Men kraftigt ökande priser på bostäder innebär att hushållens skulder växer snabbt. Det är en utveckling som innebär att riskerna för den ekonomiska stabiliteten ökar. Därför krävs beredskap för att införa ytterligare åtgärder.

Stabiliteten i det finansiella systemet

Motståndskraften i det svenska finansiella systemet är tillfredsställande. Men kraftigt ökande priser på bostäder innebär att hushållens skulder växer snabbt. Det är en utveckling som innebär att riskerna för den ekonomiska stabiliteten ökar. Därför krävs beredskap för att införa ytterligare åtgärder. Det är några av slutsatserna i FI:s andra stabilitetsrapport för 2015.

FI-analys 4: En modell för hushållens skulder

Denna FI-analys presenterar en modell för de svenska hushållens skulder. Hushållens skuldsättning är nära kopplad till huspriser och de båda bestäms av räntor och konjunkturutsikter, samt av varandra. Modellens skattade egenskaper är rimliga; modellen reagerar som väntat på chocker och överlag överensstämmer dess historiska prognoser väl med utfallen. Detta gör att vi kan använda modellen som stöd för FI:s analys av hushållens skulder.

FI-analys 3: Oförändrad likviditet i marknaden för säkerställda obligationer

2015-12-01 | Rapporter Marknad Bank

Marknaden för säkerställda obligationer är central för bankernas finansiering och därmed den finansiella stabiliteten. Kraven på att banker ska hålla mer kapital och likviditet för sin verksamhet har skärpts sedan finanskrisen.

FI-analys 2: Finansinspektionens sårbarhetsindikatorer

FI följer löpande det finansiella systemets sårbarheter. Nu går FI ett steg längre genom att skapa ett system för att gruppera och studera indikatorer för sårbarheter.

TGS Management Company, LLC, 87 500 kronor

2015-11-27 | Sanktioner Marknad

TGS Management Company, LLC ska betala särskild avgift med åttiosjutusenfemhundra (87 500) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla att en kort nettoposition i aktier i Seamless Distribution AB har passerat relevant tröskelvärde för anmälan till Finansinspektionen.

Nu fakturerar FI de årliga avgifterna

2015-11-27 | Nyheter Om FI

De avgifter som ska betalas till Finansinspektionen av företag som står under FI:s tillsyn eller är registrerade hos FI är nu framräknade för 2015. Fakturor skickas ut i dagarna.

Tar bankerna hänsyn till hållbarhet och miljö i sin kreditgivning?

FI har på regeringens uppdrag kartlagt de nio största bankernas interna regler om kreditgivning till företag utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Slutsatserna av denna genomgång publiceras i rapporten ”Miljö- och hållbarhetsperspektiv i kreditgivning till företag” som lämnas in till regeringen i dag.

Pressinbjudan – hur står det till med den finansiella stabiliteten?

Finansinspektionen presenterar sin syn på motståndskraften i det svenska finansiella systemet tisdagen den 1 december.

FI ökar genomlysningen av kapitalkravet för svenska banker

FI redovisar i dag för första gången de faktiska kapitalkraven för de tio största svenska bankerna och kreditinstituten vid utgången av det tredje kvartalet 2015. Publiceringen syftar till att öka tydligheten kring effekten av FI:s kapitalkrav, inklusive pelare 2.

Eba redovisar EU-bankers kapital och exponeringar

2015-11-25 | EBA Nyheter Bank

Europeiska bankmyndigheten, Eba, har publicerat uppgifter om bland annat exponeringar, kapitalsituation och innehav av statsobligationer hos europeiska banker.

Eurokurs på försäkringsområdet

FI remitterade den 22 oktober 2015 ett förslag till nya föreskrifter om eurokurs på försäkringsområdet, som föreslås träda i kraft den 25 december 2015.

Formella beslut fattade - Sveriges fyra storbanker systemviktiga institut

FI har tidigare publicerat den metod-PM som FI har tagit fram för att identifiera övriga systemviktiga institut (O-SII) och ange vilket kapitalbuffertkrav det innebär. Nu har FI fattat de formella besluten som riktar sig till Sveriges fyra storbanker (Nordea, Svenska Handelsbanken, Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) och Swedbank) och som innebär att kapitalbuffertkrav på 2 procent på gruppnivå ska påföras per 1 januari 2016.

Åtgärder mot risker med hushållens skuldsättning

Sammanfattning av det tal Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen gav på SNS seminarium om det ekonomiska läget den 19 november 2015.

Paylevo AB måste upphöra med tillståndspliktig verksamhet

2015-11-19 | Sanktioner Bank

Finansinspektionen förelägger Paylevo AB att senast den 30 november 2015 upphöra med verksamhet med krediter till konsumenter. Anledningen till att verksamheten måste upphöra är att tillstånd för verksamhet med krediter till konsumenter saknas.

Risker med långvarigt låga räntor i livbolag

2015-11-18 | FI-forum Försäkring

FI-forum om resultatet av en undersökning om riskerna i livförsäkringsföretagen till följd av långvarigt låga räntor.

Risker i livförsäkringsföretag till följd av långvarigt låga räntor

2015-11-18 | Rapporter Försäkring

FI bedömer att svenska livföretag kan hantera ett fortsatt lågt ränteläge, efter att ha granskat ett antal utvalda företag.

SSE Opportunities Limited får betala avgift för att ha utfört blankning utan täckning

2015-11-17 | Sanktioner Marknad

SSE Opportunities Limited ska betala särskild avgift med 2 000 000 kronor för att ha utfört blankning utan täckning (s.k. naken blankning).

Föreläsningar från finansiell utbildningsserie nu på webben

2015-11-16 | Nyheter

Nu går det att se filmer på webben från FI:s och nätverket Gilla Din Ekonomis utbildningar i privatekonomi.

Möjligt ansöka om undantag beroende på storlek före 1 januari

Försäkringsföretag får nu möjlighet att i förväg skicka in ansökningar till FI för undantag enligt 1 kap. 19 och 19 b §§ FRL, trots att de lagändringar som görs för att införa Solvens 2-direktivet i Sverige inte börjar gälla förrän den 1 januari 2016.

Förslag på faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter

2015-11-12 | Eiopa Esma EBA

Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på den gemensamma kommittén för de tre europeiska tillsynsmyndigheternas (Eba, Eiopa och Esma) förslag på faktablad (Key Information Document) för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter (så kallade Priips).

Förslag på faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter

Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på den gemensamma kommittén för de tre europeiska tillsynsmyndigheternas (Eba, Eiopa och Esma) förslag på faktablad (Key Information Document) för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter (så kallade Priips).

Nytt förslag om riktlinjer för processer för godkännande och distribution av försäkringsprodukter

Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på förslag på riktlinjer för godkännande och distribution av försäkringsprodukter som har publicerats av den europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Eiopa.

FI:s syn på öppenheten i handeln med företagsobligationer kvarstår

2015-11-11 | Nyheter Marknad

En ändrad praxis för offentliggörande av information om handel med företagsobligationer infördes den 2 februari 2015. FI har under hösten utvärderat effekterna av detta och beslutat att praxisen ska vara oförändrad.

Avanza Bank Holding får särskild avgift för sen flaggning

2015-11-10 | Sanktioner Marknad

Avanza Bank Holding AB ska betala särskild avgift på 150 000 kronor för att för sent ha anmält ändring av sitt innehav av aktier i Geveko AB till Finansinspektionen.

Petrogrand får särskild avgift för sen flaggning

2015-11-10 | Sanktioner Marknad

Petrogrand AB ska betala särskild avgift på 70 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att dotterdotterbolaget Tenzalitan Ltd:s innehav av aktier i Shelton Petroleum AB passerat en flaggningsgräns.

Förslag till nya regler för indirekta clearingarrangemang

2015-11-09 | Esma Nyheter Emir

Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på den europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esmas, förslag på vissa tekniska standarder som tas fram enligt mandat i Emir och Mifir.

Laddar sidan